Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - 2024

Samorząd województwa ogłosza otwarte konkursy ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności pożytku publicznego. Nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl

Ogłoszenia konkursowe:
1) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) działania edukacyjne w zakresie ochrony bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4) poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich w celu poprawy dobrostanu owadów zapylających w województwie warmińsko-mazurskim - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 6
7) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
8) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
9) pomoc społeczna - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
10) przeciwdziałanie przemocy domowej - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
11) rozwój turystyki - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
12) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
13) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
14) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego - ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

DO POBRANIA:
Uchwała nr 7/91/24/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2024 roku


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK