Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Konkurs ofert na realizację zadań samorządu w 2024 roku

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku  zadań publicznych samorządu województwa w trzech zakresach tematycznych.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie będącej przedmiotem konkursu.

Zadania mogą być wykonane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Nie mogą być jednak realizowane w ramach prowadzonej przez organizacje pozarządowe działalności gospodarczej.

Ogłoszenie dotyczy zadań z następujących zakresów:
1) rozwój kultury fizycznej,
2) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
3) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

DO POBRANIA:
1. Uchwała nr 53/806/23/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z 28 listopada 2023 roku
2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej
- Załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej w 2024 roku
3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
4. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK