Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Dotacje na kulturę i ochornę dziedzictwa kulturowego - konkurs

Zarząd województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dotyczący wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu.

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie zasadami wymienionymi poniżej.

Zadanie wybrane do realizacji może być wykonane przez organizację pozarządową w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Zadanie publiczne nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej.

Konkurs ofert obejmuje WSPARCIE realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego - organizacja pozarządowa wnosi do jego realizacji OBOWIĄZKOWY wkład własny finansowy.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 14 marca 2022 roku.

Zadania konkursowe muszą być zrealizowane w 2022 roku, zakończone nie później niż do 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem zastrzeżenia wskazanego w ust. 2. Zadanie może być realizowane w terminie poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu przez zarząd województwa, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2022 roku.

Ogłoszenie obejmuje realizację zadań publicznych samorządu województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dotyczących wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu.

Celem ogólnym realizacji zadania ma być powstanie publikacji upowszechniających wiedzę o kulturze, historii i dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur oraz jej promocja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kwota przeznaczona na realizację zadań to: 80 tys. zł. Jedna organizacja pozarządowa może złożyć jedną ofertę. Może wnioskować o dotację w wysokości nie wyższej niż 20 tys. zł.

Priorytetowo traktowane będą działania spełniające następujące warunki:
1)    publikacja obok wersji drukowanej zawierać będzie także e-book lub audiobook;
2)    połączenie wysokiej jakości merytorycznej i graficznej;
3)    ogólnodostępny sposób dystrybucji i wysokość nakładu;
4)    publikacja związana jest z:
I.    osobą Mikołaja Kopernika oraz jego działalnością;
II.    innymi rocznicami, jubileuszami, znaczącymi wydarzeniami na Warmii i Mazurach.

Organizacja pozarządowa ma obowiązek wniesienia wkładu własnego (finansowego) w wysokości co najmniej 15 % całkowitego kosztu zadania.

DO POBRANIA:
- Konkurs - wsparcie publikacji popularyzujący i upowszechniający wiedzę o historii i kulturze regionu 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK