Kontakt

Organizacje pozarządowe na Warmii i Mazurach

Upowszechniamy tradycje narodowe - konkurs na 2022 rok

Zarząd województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku, zgodnie zasadami wymienionymi poniżej.

Zadania wskazane w ogłoszeniu konkursowym wpisują się w zadania wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Zadanie publiczne nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej.

Konkurs ofert obejmuje WSPARCIE realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wskazanych w § 3 - w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy albo POWIERZENIE realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wskazanych w § 3 - w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego).

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 14 marca 2022 roku do godz. 15.30.

Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane w platformie witkac.pl i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu organizacji pozarządowej, należy dostarczyć w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy
ul. Głowackiego 17 (pok. 7) lub przesłać na adres wskazany w pkt 3: w terminie do 18 marca 2022 roku.

Zadania konkursowe muszą być zrealizowane w 2022 roku, zakończone nie później niż do 31 grudnia 2022 roku.

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację następujących zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości:
- współpraca ze środowiskami kombatantów, weteranów i osób represjonowanych przy organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej szczególnie z udziałem młodzieży szkolnej.
- Działalność dokumentacyjna związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o kombatantach i o ofiarach wojny i okresu powojennego.
- Organizacja różnego rodzaju inicjatyw dla młodzieży z cyklu „Lekcja historii”  - tj.: spotkania, odczyty, prelekcje, gry terenowe, a także formy plastyczne, teatralne
i muzyczne o tematyce historii regionu w latach 1918-1956, w tym w formie honorowania Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach oraz uwzględniające tradycje narodowe i pielęgnowanie polskości.

Celem ogólnym realizowanych zadań jest: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości, w tym głównie w odniesieniu do historii regionu Warmii i Mazur, dawnych oraz obecnych jego mieszkańców. Celami szczegółowymi realizowanych zadań są:
1)    Upowszechnianie wśród mieszkańców regionu, szczególnie wśród młodzieży, historii Warmii i Mazur, głównie okresu 1918-1956, w kontekście uchwały nr XVI/294/20 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego corocznego czczenia pamięci Ofiar tragedii spowodowanych przez oba totalitaryzmy, do jakich doszło w regionie,
w szczególności w latach 1939-1956, w tym w formie honorowania Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach.
2)    Współpraca różnych środowisk – organizacji pozarządowych, w tym kombatanckich, samorządów, szkół, instytutów naukowych, mieszkańców itp. w celu zachowania związanej z Warmią i Mazurami pamięci o ofiarach okresu wojny i okresu powojennego.
3)    Upowszechnianie i pielęgnowanie pamięci o kombatantach, weteranach walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej.
4)    Wsparcie, związanych z Warmią i Mazurami, inicjatyw środowisk kombatanckich i ofiar okresu wojny i okresu powojennego.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi łącznie 50 tys. zł  Organizacja pozarządowa w jednej ofercie może wnioskować o dotację w wysokości nie wyższej niż 6 tys. zł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20 kwietnia 2022 roku.

DO POBRANIA:
- Konkurs - upowszechniania tradycji narodowej


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK