Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Obradował Zespół do spraw ochrony zdrowia - 24 kwietnia 2019 r.

24 kwietnia 2019 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu do ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie składało się z dwóch części. 

W pierwszej fazie posiedzenia dyskutowano o potrzebie zwiększenia środków finansowych na ochronę zdrowia dla województwa warmińsko-mazurskiego. Wsparcie eksperckie Członkom Zespołu zapewnił Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie.

W trakcie prezentacji Dyrektor NFZ omówił m.in. zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, sposób podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu.

Przewodnicząca Zespołu do spraw ochrony zdrowia WRDS WM zaproponowała wypracowanie stanowiska w sprawie wzrostu środków finansowych na ochronę zdrowia w naszym regionie. W celu jego sporządzenia zebrane zostaną dane statystyczne m.in. z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Druga część posiedzenia dotyczyła omówienia sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, którą przedstawili Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych SPZOZ w Działdowie.

Po merytorycznej i ożywionej dyskusji z udziałem przedstawicieli wnioskodawcy, Członkowie Zespołu do spraw ochrony zdrowia obecni na spotkaniu zdecydowali o przygotowaniu pism wyrażających niepokój w zakresie niejasności działań podejmowanych przez stronę samorządową. Zwrócono również uwagę na brak otwartego dialogu pomiędzy stronami konfliktu.

Ponadto z uwagi na pilny charakter sprawy i brak obecności na spotkaniu drugiej strony sporu, sprawa zostanie niezwłocznie przekazana do Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK