Kontakt

Programy i projekty - polityka społeczna

Strategia polityki społecznej województwa na lata 2021-2030

"Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030” to kluczowy dokument programowy służący realizacji regionalnej polityki społecznej.

Dokument powstał w wyniku partycypacji i zaangażowania przedstawicieli instytucji i podmiotów działających w obszarze polityki społecznej.

Ma ona charakter interdyscyplinarny, jej wdrażanie będzie wymagało współpracy administracji rządowej i samorządowej, biznesu oraz wielu partnerów - jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego oraz organizacji pozarządowych.

Do opracowania diagnozy posłużono się danymi statystycznymi dostępnymi na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, raportami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, danymi ze sprawozdań MPiPS-03, opracowaniami własnymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (w tym oceną zasobów pomocy społecznej).

Opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii polityki społecznej jest zadaniem obowiązkowym samorządu województwa. Stanowi integralną część strategii rozwoju województwa i obejmuje w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK