Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Problemy społeczne województwa w latach 2001, 2005, 2012-2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opracował analizę pn. „Problemy społeczne województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2001, 2005, 2012-2022 w ujęciu statystycznym. Materiały porównawcze na podstawie sprawozdań MRiPS-03 oraz MRiPS-06”.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej określa pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Jednym z zadań polityki społecznej jest ocena zjawisk mających wpływ na zmianę wielkości zapotrzebowania na świadczenia z systemu pomocy społecznej. W ocenie tej niezbędne jest zbieranie i analizowanie danych statystycznych, które pozwalają na:
- wyznaczanie strategicznych kierunków działań,
- planowanie środków finansowych na kolejny rok,
- planowanie programów społecznych,
- dokonywanie ewaluacji realizowanych projektów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonuje, corocznie od 1999 roku, analizy problemów społecznych województwa.

Analizę tę przeprowadza się w oparciu o dane statystyczne pozyskane z formularzy sprawozdawczych MRiPS-03 oraz MRiPS-06 ze wszystkich ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.

PROBLEMY SPOŁECZNE WOJEWÓDZTWA W UJĘCIU STATYSTYCZNYM ZA 2022 ROK


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK