Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Infrastruktura pomocy społecznej - stan na 31 grudnia 2018 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia zaktualizowane dane dotyczące infrastruktury pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Aktualizacja została przeprowadzona na podstawie informacji przesłanych z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego oraz rejestrów prowadzonych przez wojewodę warmińsko-mazurskiego.

Do pobrania: 
Domy pomocy społecznej
Liczba miejsc w domach pomocy społecznej z uwzględnieniem typu domu - 2018
Rodzinne domy pomocy
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
Ośrodki adopcyjne
Ośrodki interwencji kryzysowej
Placówki poradnictwa specjalistycznego
Mieszkania chronione
Mieszkania chronione treningowe
Ponadgminne środowiskowe domy samopomocy
Gminne środowiskowe domy samopomocy
Dzienne domy pomocy
Domy dla matek
Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
Ogniska wychowawcze
Ośrodki wsparcia dziennego
Świetlice środowiskowe
Świetlice terapeutyczne i socjoterapeutyczne
Praca podwórkowa
Specjalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK