Kontakt

Polityka społeczna

Marszałkowskie wyróżnienia za pomoc i integrację społeczną

Marszałkowskie wyróżnienia za pomoc i integrację społeczną

Wręczenie nagród i wyróżnień marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej odbyło się 18 listopada 2022 roku podczas spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Dzień Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada, to najlepsza okazja do prezentacji oraz nagrodzenia i wyróżnienia zarówno osób, jak i zespołów, dla których działalność zawodowa i społeczna w obszarze pomocy i integracji społecznej nierozerwalnie wiąże się z realizacją ich życiowego posłannictwa.

Ideą inicjatywy jest promocja nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

- Wydarzenia ostatnich trzech lat pokazują jak niezwykle ważną rolę odgrywają kadry pomocy społecznej - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Niezbędne jest zatem ich systematyczne wzmacnianie. Aby miały jak najlepsze warunki pracy, wiedzę oraz środki finansowe konieczne do podejmowania skutecznych działań, a także, aby cieszyły się szacunkiem i uznaniem społecznym. Musimy wspólnie zadbać o promocję zawodów pomocowych, nawiązywać współpracę z przedszkolami i szkołami, aby już od najmłodszych lat pokazywać dzieciom i młodzieży, że nie tylko strażak i policjant pomaga potrzebującym, ale również pracownik socjalny jest przyjacielem ich i ich rodzin, który w sposób równie profesjonalny, a co więcej długofalowy niesie im pomoc. Niewątpliwie najnowszym kierunkiem rozwoju w obszarze polityki społecznej jest tzw. deinstytucjonalizacja usług społecznych, rozumiana jako rozwój kompleksowych usług środowiskowych, dostępnych dla wszystkich mieszkańców, realizowanych przez sektor publiczny, społeczny oraz działania nieformalne.

Proces ten dotyczy m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, problemami zdrowia psychicznego, osób w kryzysie bezdomności czy osób przebywających w pieczy zastępczej.  

Wnioski mogły składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej z całego regionu.

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach: indywidualnej (dla kadry zarządzającej, kadry merytorycznej, pracownika socjalnego pracującego w środowisku lokalnym) oraz zespołowej (dla jednostki organizacyjnej oraz organizacji pozarządowej).

Spotkanie zwieńczył występ Krzysztofa Kiljańskiego.

XXII EDYCJA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

Indywidualne nagrody otrzymali:
1. Izabela Babraj - prezeska Elbląskiego Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „LAZARUS” nagrodzona w szczególności za:
- wieloletnią pracę w Stowarzyszeniu ukierunkowaną na wsparcie osób starszych, chorych czy z niepełnosprawnościami,
- realizację licznych projektów n.in. „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”, „Aktywność zawodowa osób wykluczonych społecznie”, „Centrum Wsparcia Środowiskowego”, „Opieka wytchnieniowa”,
- utworzenie w Elblągu, Niepublicznego Zakładu Usług Pielęgniarskich w Domu Chorego, Ośrodka Szkoleniowego Aktywizacji Zawodowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Grażyna Jolanta Bień - dyrektorka Centrum Usług Społecznych w Srokowie nagrodzona w szczególności za:
- wieloletnie, liczne działania na rzecz mieszkańców Srokowa, w tym m.in. utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Srokowie, organizowanie Gminnych Dni Rodziny,
- szczególną dbałość o partnerską współpracę z administracją publiczną,  organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i wieloma innymi instytucjami zaangażowanymi w kreowanie lokalnej polityki społecznej,
- przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Srokowie.
3. Roman Jankowski - kierownik ds. nadzoru pedagogicznego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie nagrodzony w szczególności za:
- zainicjowane i z sukcesem realizowane projekty: „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na szczyt” oraz „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na Hel”, dzięki którym16 śmiałków czyli 9 wychowanków i 7 opiekunów, którzy na co dzień funkcjonują w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Działdowie, zdobyło Koronę Gór Polskich,
- wieloletnią pracę w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie,
- czynne zaangażowanie się w akcje charytatywne oraz imprezy okolicznościowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
4. Daria Kajda - koordynatorka Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 4 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie nagrodzona w szczególności za:
- wieloletnią działalność zawodową i społeczną ukierunkowaną na usamodzielnienie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,
- umiejętność efektywnej współpracy z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
- zaangażowanie w pomoc niesioną obywatelom Ukrainy.
5. Bożena Mularczyk - terapeutka w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Bartoszycach nagrodzona w szczególności za:
- wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowaną na rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami, w tym udział w organizacji corocznych Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych,
- zaangażowanie w projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, tj.: „Twoja szansa – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji”, „Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają”, „Bądź aktywny” – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.
6. Marzenna Bogusława Utko – kierowniczka  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia nagrodzona w szczególności za:
- zaangażowanie w powstanie Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyńskiego Domu Wsparcia.
- realizację licznych projektów i programów pomocowych, tj.: „Rozwój usług społecznych w mieście Kętrzyn”, opieka wytchnieniowa, pomagamy Ukrainie, Kampania Biała Wstążka, Wspieraj Seniora, usługi opiekuńcze w formie teleopieki.
- zaangażowanie w organizację akcji: Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, Bezpieczny Senior, konkurs Ośmiu Wspaniałych, Marsz Przeciw Przemocy.Indywidualne wyróżnienia otrzymały:
1. Anna Kuzyk - organizatorka społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim
2. Dorota Perduta - starsza pracownica socjalna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
3. Dorota Sędzińska-Bruździak - dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie z filią w Spychowie.

Nagrody zespołowe otrzymali:
1.    GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PURDZIE został nagrodzony w szczególności za:
- wyjątkowe zaangażowanie, profesjonalizm oraz nowatorskie podejście do realizowanych zadań,
- realizację licznych projektów i programów takich jak: „Usługi społeczne dla rodziny”, „W drodze do aktywności”,”, „Gminne Dni Rodziny”, „Opieka wytchnieniowa”, „Wspieraj Seniora” oraz „Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy”,
- prowadzenie klubów seniora w Patrykach i Nowej Kaletce, realizowane przedsięwzięcia i inicjatywy jak: Seniorada Gminy Purda, coroczne wigilie dla osób starszych i samotnych, świąteczne zbiórki żywności.

2.    MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE został nagrodzony w szczególności za:
- bogatą ofertę jaką dysponuje ośrodek, w ramach którego funkcjonuje m.in. Dzienny Dom Senior +, Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie,
- aktywność w realizacji wielu programów i projektów tj. „Pomosty do Kariery”, „Przeciwdziałanie COVID-19 w Gminie Dobre Miasto”, „Wspieraj Seniora”, „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”,
- realizowane przedsięwzięcia i inicjatywy, takie jak kampania „Biała Wstążka”, Dzień Trzeźwości, Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, Szlachetna Paczka, zbiórki żywnościowe, pomoc obywatelom Ukrainy.

3.    UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM został nagrodzony w szczególności za:
- liczne działania na rzecz rozwoju edukacji i aktywizacji seniorów - wykłady, seminaria, konferencje naukowe, które przyczyniają się do utrzymania i wzmocnienia sprawności intelektualnej osób starszych,
- poprawę sprawności fizycznej oraz aktywizację społeczną seniorów poprzez zaangażowanie w realizację projektów, organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej, wycieczek turystyczno-krajoznawczych czy też turnusów rehabilitacyjno-sanatoryjnych.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK