Kontakt

Polityka społeczna

Tworzą innowacje w pomocy i integracji społecznej

Uroczysta gala w Olsztynie

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego po raz kolejny uhonorował pracowników pomocy i integracji społecznej, aktywnych liderów organizacji pozarządowych oraz instytucje i zespoły pracownicze wyróżniające się innowacyjnymi i twórczymi rozwiązaniami w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

18 listopada 2021 roku w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w trakcie Gali nagrodzeni zostali laureaci XX i XXI edycji Nagrody Marszałka.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia marszałka przyznawane są w dwóch kategoriach:
- indywidualnej dla: kadry zarządzającej, tj. dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz przewodniczącego/prezesa/lidera organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz kadry merytorycznej, tj. pracownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz członka/pracownika organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, a także dla pracownika socjalnego pracującego w środowisku lokalnym.
- zespołowej dla: jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W 2020 roku ze względu na bezpieczeństwo uczestników związane z ogłoszonym stanem pandemii oraz wynikającymi z tego ograniczeniami wprowadzonymi na terenie całego kraju, uroczyste wręczenie wyróżnień, statuetek oraz listów gratulacyjnych nie odbyło się.

W uroczystościach uczestniczyła również Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

XXI EDYCJA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

Indywidualne nagrody otrzymali:
1. Małgorzata Ewa Bogdanowicz – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Giżycku nagrodzona w szczególności za:
- zaangażowanie w funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Giżycku,
- działania w zakresie tworzenia i testowania Modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne,
- zainicjowanie procesu powstania mieszkań chronionych,
- aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz ekonomii społecznej.

2. Monika Ćwiek – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście nagrodzona w szczególności za:
- liczne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, w tym m.in. powstanie Grupy Wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy,
- realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
- utworzenie Dziennego Domu Senior+,
- wdrożenie innowacyjnych rozwiązań takich jak usługi teleopiekuńcze czy opieka wytchnieniowa,
- udział w licznych projektach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych tj. Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra  Świątecznej Pomocy, Dzień Trzeźwości, Dni Rodziny.

3. Robert Jarosław Duszyński – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy  Ryńskim Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "DAR SERCA" w Rynie nagrodzony w szczególności za:
- promowanie warsztatów terapii zajęciowej i efektywne wykorzystywanie tej  formy działalności do aktywizowania i wspierania osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
- organizowanie i nadzorowanie licznych projektów, okolicznościowych kiermaszów oraz „Integracyjnego Przeglądu Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych”,
- działania wspierające uczestników WTZ w trakcie pandemii COVID-19,
- zaangażowanie w sprawy seniorów w ramach Ryńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

4. Anna Maria Dziombowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku nagrodzona w szczególności za:
- realizację wielu programów i projektów, tj. „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro”, „Przełamać milczenie przemocy”; „Nie-samotne”, „Opieka 75+”.
- udział w różnego rodzaju akcjach i kampaniach na rzecz osób potrzebujących, takich jak „Szlachetna paczka”, „Gwiazdkowa niespodzianka”, „Koperta życia” czy „Biała wstążka”,
- wieloletnią współpracę z Bankiem Żywności w Olsztynie, która zaowocowała wsparciem 3000 osób.

5. Małgorzata Krystyna Kozioł – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy nagrodzona w szczególności za:
- pozyskanie środków finansowych na dostosowanie i modernizację  Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy,
- wspieranie lokalnej społeczności w różnych inicjatywach, takich jak: utworzenie szkolnego koła wolontariuszy „Arka”, otwarcie boiska osiedlowego, zainicjowanie powstania Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich rodzinom „Samarytanie”, współorganizację Dni Rodziny w Henrykowie,
- organizację „Nikiforiady” oraz Wojewódzkiego Kabaretonu Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Jesteśmy Tacy Sami Jak Wy ...”

6. Zbigniew Pawłowski – kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu nagrodzony w szczególności za:
- wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu,
- aktywne działania w skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które zaowocowały realizacją licznych projektów i programów tj. „Wiejska Akademia Aktywności”, „Oswoić Żywioł”, „Od bierności do aktywności” itp.
- zaangażowanie w działalność oraz pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej.

Indywidualne wyróżnienia otrzymali:
1. Henryk Borejko – wiceprzewodniczący zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dorym Mieście;
2. Dorota Giczewska  – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Nagrody zespołowe otrzymali:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach został nagrodzony w szczególności za:
- nowatorskie podejście do zadań realizowanych na rzecz różnych grup społecznych potrzebujących pomocy,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, Klubu Integracji Społecznej, w ramach którego działają Punkt Wolontariatu, Grupa AA i Amatorska Grupa Teatralna „Iskierka Nadziei”,
- organizację turnieju rodzinnego pod hasłem „Rodziną jesteśmy silni”, warsztatów dla dzieci i rodziców „Chwila z profilaktyką”, „Gminnych Dniach Trzeźwości”,
- dobrą współpracę i osobiste zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie został nagrodzony w szczególności za:
- za całokształt wieloletnich działań mających na celu niesienie kompleksowej, interdyscyplinarnej pomocy mieszkańcom Iławy,
- aktywność w realizacji wielu programów i projektów,
- prowadzenie  Dziennego Dom Pomocy Społecznej, świetlicy środowiskowej „MOPSIK”, Centrum Aktywności Lokalnej oraz mieszkania chronionego,
- empatię, otwartość na drugiego człowieka oraz tworzenie nowej jakości życia swoich podopiecznych.

3. Stowarzyszenie Pomagam bo Lubię w Węgorzewie zostało nagrodzone w szczególności za:
- zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej,
- bardzo liczne licytacje, akcje charytatywne i szeroka współpraca z wieloma instytucjami,
- pomoc udzielaną potrzebującym, w tym m.in. samotnej mamie z dwójką dzieci, podopiecznemu, któremu umożliwiono zakup protezy ręki, zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla pogorzelców czy artykułów niezębnych do ochrony zdrowia mieszkańców chorych na COVID-19,
- pracę zespołową służącą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Sylwetki Laureatów XX edycji zostały przedstawione w poniższym linku:
https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/6115-wyroznienia-i-nagrody-marszalka-wojewodztwa


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK