Kontakt

Polityka społeczna

Samorząd aktywizuje seniorów z regionu

Regionalna konferencja w Olsztynie

O roli środowisk seniorskich rozmawiano podczas  „Wojewódzkiej konferencji Organizacji Senioralnych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”, która odbyła się w Olsztynie.
 

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od wielu lat realizuje działania mające na celu pobudzanie szeroko rozumianej aktywności seniorów, promowanie ich pozytywnego wizerunku oraz budowanie solidarności międzypokoleniowej.

Prowadzenie aktywnej polityki senioralnej jest istotnym kierunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, zawartym w strategicznych dokumentach regionu: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” oraz „Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030”.

Wdrażany jest ponadto program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027”. Jest on kontynuacją wojewódzkich programów na rzecz osób starszych realizowanych od 2009 roku.

1.    Inicjatywy/działania samorządu województwa w realizacji polityki senioralnej:

a)    Usługi teleopiekuńcze:
W 2018 roku wdrożono pilotażowy program uruchomienia usług teleopiekuńczych. Dzięki partnerskiej współpracy samorządu województwa z samorządami gminnymi wdrożono nową, dotychczas nie stosowaną formę pomocy seniorom. Według stanu na grudzień 2020 roku, usługi teleopiekuńcze zostały uruchomione w 58 gminach województwa dla blisko 1 100 seniorów. Samorząd województwa udzielił gminom od 2018 roku 50% wsparcia finansowego w łącznej kwocie 332 tys. zł.

b)    Warmińsko-Mazurska Karta Seniora:
Jest przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców naszego regionu oraz innych zainteresowanych województw. Do tej pory wydano seniorom  nieco ponad 9 tys. kart. Jako pierwsze do projektu przystąpiło 14 instytucji samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (kulturalne, lecznicze i edukacyjne – parki krajobrazowe). Aktualnie jest 41 partnerów karty.
 
c)    Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego - w październiku 2018 roku zainaugurowano działalność Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym marszałka. Podczas dotychczasowych posiedzeń omawiano tematy z obszaru ochrony zdrowia, geriatrii, rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, współdziałania samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i ich reprezentacjami, polityki senioralnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027, deinstytucjonalizacja usług dla osób starszych oraz problemy seniorów związane z pandemią COVID-19.

d)    Samorząd województwa od wielu lat regularnie wspiera organizacje pozarządowe w realizacji działań na rzecz środowisk senioralnych. W 2020 roku łącznie zlecono 19 zadań bezpośrednio dedykowanych seniorom (również w zakresie integracji międzypokoleniowej), w których wzięło udział ok. 2 019 osób. Kwota udzielonych dotacji wynosiła ponad 180 tys. zł.

2. W czasie trwania pandemii COVID-19 samorząd województwa realizował projekty unijne, w których działania skierowane były m. in. do środowisk senioralnych.

- W ramach projektu „Pomagajmy razem” wsparciem zostało objętych 49 DPS-ów na łączna kwotę 18 936 377,11 zł. Projekt grantowy przeznaczony był na wsparcie domów pomocy społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego w walce z COVID-19. W ramach projektu:
•    sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla 2.217 pracowników DPS, wykonujących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami;
•    zakupiono środki ochrony indywidualnej dla 2 tys. pracowników DPS;
•    zakupiono wyposażenie do DPS (np. dekontaminatory, ssaki płucne i inne), z którego skorzystało niemal 3.500 pensjonariuszy DPS;
•    zakupiono i przeprowadzono łącznie 3,3 tys. testów na obecność koronawirusa dla pracowników i mieszkańców DPS;
•    dofinansowano organizację/dostosowanie miejsc przeznaczonych na kwarantannę, tzw. miejsc przejściowych.

- W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” zaplanowane wsparcie miało na celu minimalizowanie skutków pandemii koronawirusa COVID-19 oraz ograniczenie jego rozprzestrzeniania się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zakupiono środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji i przekazano je przede wszystkim do domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo-wychowawczych, hospicjów. Wsparciem zostało objętych 366 instytucji pomocy i integracji społecznej z naszego regionu. Kwota przeznaczona na powyższe działanie w ww. projekcie wyniosła 2 450 850 zł.

Aktualnie w projekcie wprowadzono nowe działanie polegające na organizowaniu turnusów usprawniających dla osób po przebytym COVID-19. Działanie skierowane będzie przede wszystkim do mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

- W ramach projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” zakupiono i rozdystrybuowano środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne m. in. do podmiotów ekonomii społecznej oraz środowiskowych domów pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na ogólną kwotę 162 243 zł.

Podczas konferencji rozstrzygnięto konkurs „PERŁA WARMII I MAZUR”. Jego celem jest uhonorowanie wyróżniających się uniwersytetów i akademii trzeciego wieku oraz osób wyjątkowo aktywnych w działalności na rzecz osób starszych.

Osoby wyróżniające się w działalności na rzecz seniorów:
1.    Elżbieta Dziergacz – UTW Ostróda
2.    Aldona Bagińska – Jarocka Akademia Trzeciego Wieku
3.    Wanda Gostomska – UTW Lidzbark Warmiński.

Wyróżnione Uniwersytety i Akademie Trzeciego Wieku:
1.    Warmińsko-Mazurski UTW w Olsztynie
2.    UTW Nidzica
3.    UTW Bisztynek.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK