Kontakt

Polityka społeczna

Podtrzymanie tradycji narodowej

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości.

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 30 tys. zł. Organizacja pozarządowa w jednej ofercie może wnioskować o dotację w wysokości nie wyższej niż 6 tys. zł.

Wsparcie otrzymają zadania związane ze współpracą ze środowiskami kombatantów, weteranów i osób represjonowanych przy organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, szczególnie z udziałem młodzieży szkolnej. Na wsparcie mogą również liczyć zadania związane z działalnością dokumentacyjną (kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o kombatantach i o ofiarach wojny i okresu powojennego).

Rekomenduje się, aby zadanie proponowane do realizacji wpisywało się w obchody Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach w związku z Uchwałą Nr XVI/294/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 roku - ZOBACZ

Oferty przyjmowane są za pośrednictwem generatora witkac.pl do 2 kwietnia 2021 roku (do godz. 15.30), natomiast rozstrzygnięcie nastąpi do 9 kwietnia 2021 roku.

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 77  (Ewa Sapka-Pawliczak – informacje merytoryczne) oraz 89 512 57 75 (Mariusz Katarzyński – informacje dot. wypełniania ofert poprzez platformę witkac.pl).

DO POBRANIA:
- Ogłoszenie o konkursie
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie do uchwały konkursowej
- Załącznik nr 3 do uchwały


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK