Kontakt

Polityka społeczna

Konkurs ofert na realizację zadań samorządu w 2020 roku

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2020 roku.

Otwarty konkurs skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 roku.

Zakres wsparcia:
1. rozwój kultury fizycznej;
2. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
3. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
4. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (aktualizacja);
5. rozwój turystyki;
6. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich;
7. pomoc społeczna;
8. przeciwdziałanie narkomanii i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
9. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego (w tym rozwój wolontariatu);
10. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
11. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert www.witkac.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80.

Do pobrania:
- Oświadczenie
- Uchwała o konkursie


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK