Kontakt

Polityka społeczna

Otwarty konkurs ofert w 2019 roku

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Zadanie publiczne nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wymienionych w § 3 i załącznikach w przypadku, gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub powierzenie realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu osobowego.

Zadania konkursowe muszą być zrealizowane w 2019 r., zakończone nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

RODZAJE ZADAŃ KONKURSOWYCH:

1) edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego
2) rozwój kultury fizycznej
3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
4) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
5) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
7) rozwój turystyki
8) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
9) pomoc społeczna
10) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
11) realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim
12) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu
13) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
14) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura).

DO POBRANIA: 
Uchwała Nr 58/1089/18/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 11 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie konkursowe pdf
Sport Zad. 2.6. Zał. 1
Sport Zad.2.2. Zał. 1A
Sport Zad. 2.2. Zał.1 B
Sport Zad.2.2. Zał. 1C
Sport Zad.2.2. Zał.1D
Karta oceny oferty
Obowiązkowe oświadczenia
Wzór oferty

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK