Kontakt

Obszary wiejskie

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 roku

foto pixabay

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 roku – w III kwartale 2017 roku będzie jeszcze wynosił, co najmniej 61 lat i 3 miesiące dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 roku wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Oznacza to, że o przyznanie emerytury rolniczej będą mogły wówczas ubiegać się:

- osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 roku,
- osoby, które do dnia 30 września 2017 roku skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia,
- osoby, które do dnia 30 września 2017 roku osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej.

Kasa przypomina, że rolnicy i domownicy, poza wiekiem emerytalnym, muszą legitymować się 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (wyłącznie ubezpieczenie rolnicze). Prawo do emerytury rolniczej jest ustalane na wniosek. Wyjątek dotyczy osób pobierających rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, którym – po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego – emerytura rolnicza zostanie przyznana z urzędu, o ile będą posiadać wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Generalnie emerytura rolnicza jest przyznawana od dnia spełnienia warunków do otrzymania tego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Niemniej osoby, które ukończą wiek 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) przed dniem 1 października 2017 roku, ale przed tym dniem nie osiągną jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego, uzyskają prawo do emerytury rolniczej od miesiąca zgłoszenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2017 roku.

Jednocześnie KRUS informuje, że w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 roku nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed dniem 1 października 2017 roku zostaną z urzędu zamienione – od tej daty – na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

Ponadto KRUS informuje, że rolnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2017 roku ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie.

Podstawa prawna:
•    ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.),
•    ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK