Kontakt

Obszary wiejskie

Gospodarka wodno-ściekowa - listy kolejności pomocy

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przekazuje listę kolejności przysługiwania pomocy z trzeciego naboru na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Zarząd województwa podjął dzisiaj (14 czerwca 2022 roku) uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 31 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w limicie środków dla województwa warmińsko-mazurskiego i będą podlegały kontroli administracyjnej  w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy umieszczone na ww. liście od pozycji nr 32 do pozycji nr 72 zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.) wysokość odpowiedniego limitu środków (z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy – EURI). Wnioski te będą rozpatrywane w trybie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowej” w sytuacji, gdy zostaną zwolnione środki w ramach dostępnego limitu dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie pomocy umieszczone na pozycjach nr 73 oraz nr 74 nie uzyskały minimum punktowego tj. 12 punktów. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomoc, które nie uzyskały minimum punktowego zostaną poinformowane o odmowie przyznania pomocy.

LISTA OPERACJI INFORMUJĄCA O KOLEJNOŚCI PRZYSŁUGIWANIA POMOCY


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK