Kontakt

Obszary wiejskie

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym

Komisja Europejska - logotyp

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje z zainteresowanymi podmiotami na temat umów dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa.

Komisja Europejska zachęca zainteresowane podmioty (producenci pierwotni, przetwórcy, wytwórcy, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni i dostawcy środków produkcji), do dzielenia się doświadczeniami w zakresie umów mających na celu osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw produktów rolno-spożywczych.

Informacje zwrotne pomogą w opracowaniu wytycznych w sprawie nowego odstępstwa wyłączającego - pod pewnymi warunkami - umowy dotyczące zrównoważonego rozwoju w dziedzinie rolnictwa spod reguł konkurencji.

Prawo UE zasadniczo zabrania przedsiębiorstwom zawierania porozumień ograniczających konkurencję, takich jak porozumienia między konkurentami prowadzące do podniesienia cen lub zmniejszenia produkcji. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły jednak niedawno nowe odstępstwo dopuszczające w porozumieniach w sektorze rolnictwa takie ograniczenia, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia norm zrównoważonego rozwoju wyższych niż obowiązkowe normy unijne lub krajowe. Odstępstwo to zostało ustanowione w rozporządzeniu o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych 1308/2013 stanowiącym część wspólnej polityki rolnej UE.

Umowy takie powinny służyć osiągnięciu pewnych celów środowiskowych, ograniczeniu stosowania pestycydów i zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz ochronie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Stronami umów powinni być producenci rolni działający samodzielnie lub ewentualnie z innymi podmiotami łańcucha dostaw.

Rada i Parlament zwróciły się do Komisji, by do 8 grudnia 2023 roku wydała wytyczne dotyczące warunków stosowania tego odstępstwa. Przyczyniłoby się to również do wypełnienia przez Komisję jej mandatu w ramach strategii „od pola do stołu” poprzez wyjaśnienie zakresu reguł konkurencji w odniesieniu do działań zbiorowych w dziedzinie rolnictwa.

Komisja konsultuje się z zainteresowanymi podmiotami, aby zrozumieć rodzaje umów dotyczących zrównoważonego rozwoju, które podmioty te opracowały lub chciałyby opracować, potencjalne ograniczenia konkurencji mogące wynikać z takich umów, a także możliwy wpływ takiej współpracy na dostawy, ceny i innowacje.

Opinie można przekazywać do 23 maja 2022 roku przez stronę internetową poświęconą konsultacjom.

Źródło informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_1352


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK