Kontakt

Obszary wiejskie

Finansowe wsparcie na aktywizację obszarów wiejskich

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

W konkursie mogły brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, o których realizację składają oferty, wymienionymi w § 3 ogłoszenia.

Otwarty konkurs ofert obejmował realizację zadań związanych ze wparciem przedsięwzięć wpływających na rozwój i tworzenie wsi tematycznych, przedsięwzięć mających na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich oraz przedsięwzięć wpływających na wzrost kapitału społecznego i ludzkiego na obszarach wiejskich.

Na realizację zadań przeznaczono z budżetu województwa 60 tys. zł, wnioskowana dotacja w ramach jednej oferty nie mogła przekroczyć 8 tys. zł.

Spośród 32 złożonych ofert 13 spełniło wymogi formalne. Wybrano ostatecznie osiem zadań do realizacji.

WYKAZ REALIZOWANYCH ZADAŃ


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK