Kontakt

Obszary wiejskie

Promocja i wyróżnienia lokalnych inicjatyw

Ilustracja do tekstu

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza drugą edycję konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2020.

Inicjatywa ukierunkowana jest na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu (Green Deal).

Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę.

Jego ideą jest promocja polityki rozwoju obszarów wiejskich i wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w biogospodarkę i walkę ze zmianami klimatu oraz promowanie wymiany wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi.

Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w szczególności w następujących zadaniach:
- zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
- promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
- ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

Wkład w prace grupy tematycznej ENRD ds. Biogospodarki i działań na rzecz klimatu organizowanej przez Punkt Kontaktowy ENRD w latach 2019–2020.

Projekty mogą być zgłaszane w ramach jednej z trzech kategorii tematycznych:
1.    Biogospodarka: projekty / działania w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej, w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię.
2.    Łagodzenie zmian klimatu: projekty / działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery.
3.    Dostosowanie do klimatu: projekty / działania mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu.

Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z PROW 2014-2020 w ramach wszystkich działań PROW: od typowych projektów inwestycyjnych (np. w ramach M04, M06, M07), a także szerszych projektów (np. szkolenia w ramach M01, usługi doradcze M02, współpraca M16), jak również przykłady działań obszarowych (na przykład wykorzystanie przez rolnika / grupę rolników wsparcia rolnośrodowiskowego w ramach M10 lub wsparcia ekologicznego w ramach M11 lub działań związanych z leśnictwem w ramach M08), oraz innych inicjatyw współfinansowanych z EFRROW.

Zgłoszenia przyjmowane do 18 lutego 2020 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK