Kontakt

Obszary wiejskie

Ponad 30 milionów zł na energię odnawialną

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Kolejne projekty, których celem jest wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych mają szansę na unijne wsparcie. Zarząd województwa ogłosił konkurs na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć.

Ponad 2 mln zł przeznaczono na budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury, mające na celu produkcję energii elektrycznej i cieplnej w elektrowniach wiatrowych. Na budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przeznaczono blisko 28 mln zł.

- Przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym ma w naszym regionie szczególne znaczenie podkreśla marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioski można składać od 28 lutego do 23 marca.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK