Kontakt

Obszary wiejskie

29,5 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów służących rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowionych na terenie aglomeracji.

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządów, przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe.

Pieniądze mogą być przeznaczone na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji związanych z gospodarką odpadami ściekowymi, a także na zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody oraz wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody.

- To są bardzo potrzebne inwestycjemówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Ich realizacja oznacza więcej oczyszczonych ścieków i lepszą jakość wody. Wartość dofinansowania podpisanych do tej pory umów to ponad 51 mln zł.

W tym konkursie do rozdysponowania jest 29,5 mln zł. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa).

Wnioski można składać od 24 lutego do 23 marca.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK