Kontakt

Obszary wiejskie

Poprawa jakości środowisk lokalnych – materiały filmowe

Ilustracja do tekstu

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wdrażając Program Rozwoju Obszarów Wiejskich odnotowuje korzyści, które mają wpływ na rozwój regionu i poprawę jakości życia środowisk lokalnych.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z PROW mieszkańcy naszego województwa, w szczególności z obszarów wykluczonych, mogą m.in. korzystać z ulepszonej lokalnej infrastruktury drogowej i zmodernizowanej infrastruktury wodno-ściekowej, mogą założyć własną działalność gospodarczą, dynamicznie rozwijać swoją dotychczasową działalność, zadbać o zachowanie dziedzictwa lokalnego, czy promować walory swojego obszaru zamieszkania, w tym produkty lub usługi lokalne.

Ważnym elementem kształtowania procesów rozwoju lokalnego i regionalnego jest realizacja inwestycji współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczególne znaczenie dla regionu mają gminne inwestycje infrastrukturalne, które w wielu przypadkach stanowią swojego rodzaju katalizator aktywności jednostek samorządu terytorialnego, a także są bezpośrednio związane z rozwojem przedsiębiorczości w regionie.

 

Dzięki rozwojowi infrastruktury zwiększa się atrakcyjność i konkurencyjność regionu jako potencjalnego miejsca zamieszkania, wypoczynku, czy też lokalizacji podmiotów gospodarczych.

Umiejętne połączenie działań jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli sektora prywatnego i pozarządowego w tym Lokalnych Grup Działania, a także społeczności lokalnych pozwoliło w województwie warmińsko-mazurskim na sprawne i efektywne wdrażanie działań PROW 2014-2020.

 

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest w szczytowym etapie realizacji. Pozytywny aspekt wdrażania PROW 2014-2020 to prawidłowy postęp w realizacji zaplanowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego harmonogramu ogłaszania naborów wniosków oraz realizacji płatności na rzecz beneficjentów.

Do grudnia 2019 roku dla działań inwestycyjnych zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił łącznie 8 naborów wniosków. Ponadto w ramach inicjatywy Leader dla 45 naborów ogłoszonych przez Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie w Urzędzie Marszałkowskim oceniono 1140 wniosków o przyznanie pomocy. Ostatecznie unijne środki finansowe pozwoliły na realizację 890 najlepszych projektów o wartości dofinansowania około 271 mln zł.

 

Odrębnym kierunkiem wsparcia w ramach PROW 2014-2020 realizowanym za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, jest szeroko rozumiany rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), w tym: rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, szkolenia, kursy zawodowe pozwalające na zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy, tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego oraz niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna.


Na Warmii i Mazurach przy udziale środków Leadera PROW 2014-20-20 powstało m. in. ponad 160 obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w 80 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, stworzono nowe miejsca pracy oraz rozwijano już istniejącą działalność gospodarczą. Jest to efekt realizacji 607 umów o wartości ponad 62,6 mln zł, co stanowi 64,67% zakontraktowania środków finansowych dla działań Leader.

 

Inicjatywa Leader to działania lokalne i przede wszystkim zaplanowane przez samych mieszkańców, bowiem to właśnie oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują. Pomysł na przedsiębiorczość i aktywność społeczną bez ludzi z pasją nie jest możliwy.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK