Kontakt

Obszary wiejskie

Unijna Wspólna Polityka Rolna a gospodarka Warmii i Mazur

Spotkanie w Olsztynie

40 proc. budżetu Unii Europejskiej stanowią wydatki na rolnictwo. Polska - kraj specjalizujący się w produkcji rolnej - a w skali regionalnej Warmia i Mazury, gdzie połowę obszaru zajmują użytki rolne, to ważni beneficjenci tych środków. O Wspólnej Polityce Rolnej i jej wpływie na konkurencyjność gospodarki regionu rozmawiali eksperci z branży.

- Trudno się dziwić, że europejskie prawo dotyczące rozwoju obszarów wiejskich wyjątkowo nas obchodzi - wyjaśnił ideę konferencji marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Warmia i Mazury to region z gruntu rolniczy. Mało jest miejsc lepiej przygotowanych do uprawy roślin i hodowli zwierząt.

Do siedziby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przybyli przedstawiciele parlamentu europejskiego, instytucji obsługujących rolników, świata nauki, samorządów, przedsiębiorców, spółdzielni rolniczych, przetwórców rolno-spożywczych i szkół rolniczych. Mówiono o globalnych problemach sektora rolnego - odpływie siły roboczej do miast, zmianach demograficznych w jej strukturze (jest coraz mniej młodych rolników) czy zagrożeniach związanych ze zmianami klimatycznymi. Narzędziami zaradczymi mogą być transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo rolnicze. Ale to od rolników, ich przedsiębiorczości i skłonności do wprowadzania innowacyjnych metod produkcji, zależy skuteczność tych działań.

- Na Warmii i Mazurach już dokonały się ogromne zmiany, i to dzięki inicjatywie samych rolników, którym chcę dzisiaj podziękować - mówił marszałek Brzezin. - Dzięki państwa wysiłkowi nasze produkty mogą z powodzeniem konkurować na rynku światowym. Samorząd województwa poważnie traktuje ten obszar gospodarki regionu - najlepszym dowodem jest wybranie go na naszą inteligentną specjalizację. Jesteśmy państwa partnerami.

PROW na lata 2007-2013 przyniósł warmińsko-mazurskim rolnikom zysk mierzony kwotą 650 mln zł. W perspektywie 2014-2020 już rozdysponowano część środków, m.in. 130 mln zł na budowę blisko 300 km dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych.

- Gdy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, myśleliśmy, że Wspólna Polityka Rolna zapewni nam bezpieczeństwo i stabilność - zwrócił uwagę doktor Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. - Tymczasem rozstrzygnięcia w skali globalnej zapadają poza Europą, na giełdach, a to środowisko podatne na spekulacje. Tym trudniejsze jest podejmowanie długofalowych decyzji kształtujących politykę rolną Unii na kolejne dekady.

Europoseł tłumaczył, że globalizacja decyduje o wszystkich światowych trendach, a rolnictwo nie wyłamuje się z tej tendencji. Maleje zatem rola poszczególnych regionów czy nawet państw, a rośnie potrzeba integrowania się, nawiązywania współpracy. Odchodzenie od interwencyjnych form wspierania rynku również nie sprzyja stabilizacji. Kluczowa jest integracja pionowa, czyli na przykład stałe powiązanie rolnictwa z przemysłem przetwórczym.
Obecnie dopiero szeroko zakrojone wspólne działania wielu podmiotów z pokrewnych branż mogą być podstawą do stworzenia silnej i elastycznej gospodarki.

O trendach w światowej gospodarce opowiedział profesor Szczepan Figiel, dyrektor Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej UWM.
Przyrost demograficzny na świecie przy kurczącym się udziale Europy w ogólnej populacji ludności, a także systematyczny wzrost udziału Azji w gospodarce światowej sprawią, że punkt ciężkości rozwoju gospodarczego przesunie się w przyszłości właśnie do Azji.

- Towary rolne i żywnościowe będą drożeć, bo zwiększy się populacja, więc i popyt na nie. - mówił profesor Figiel. - Jednak nie będzie to dotyczyć krajów zachodnich. W Europie więcej żywności sprzedać się nie da, ale za to wzrasta popyt na formę i jakość tego typu produktów. To dobra wiadomość dla rzemieślników - osób wytwarzających żywność z dbałością o środowisko naturalne, korzystających z tradycyjnych receptur, poświęcających uwagę opakowaniu produktu.

Jednym z głównych narzędzi wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W obu jego edycjach przeznaczono dla Polski 31 mld euro. Te pieniądze inwestowane są m.in. w nowoczesny sprzęt, modernizację i rozbudowę gospodarstw, zakładanie nowych plantacji i zakup stad zwierząt. Inna korzyść to dopłaty bezpośrednie o wartości 12-14 mld zł rocznie. Otrzymuje je obecnie ponad 90 proc. gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK