Kontakt

Obszary wiejskie

Chronimy dziedzictwo przyrodnicze na Warmii i Mazurach

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zadecydował, które organizacje pozarządowe otrzymają w roku 2018 dofinansowanie na realizację przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 19 ofert, z których 17 spełniło wymogi formalne. Następnie komisja konkursowa zarekomendowała przyznanie pomocy finansowej pięciu ofertom biorących udział w konkursie. Łącznie rozdysponowano kwotę 98 752 zł.

Wśród tych, które zostały ocenione najwyżej znalazły się:
- Fundacja Rozwoju Regionów z Olsztyna,
- Warmińsko-Mazurski oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z Olsztyna,
- Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego z Jonkowa,
- Ochotnicza Straż Pożarna z Linowa,
- Fundacja Puszczy Rominckiej z Żytkiejm.

Fundacja Rozwoju Regionów z Olsztyna pod nazwą „Ekosołectwo” będzie realizować projekt polegający na organizacji kampanii edukacyjnej, skierowanej do wszystkich sołectw województwa warmińsko-mazurskiego. Publikowane w „Pulsie Regionu” materiały będą zawierały informacje o szkodliwości elektrośmieci gromadzonych w gospodarstwach dla środowiska naturalnego.

Pod nazwą „Wzmocnienie gotowości operacyjnej grupy ratownictwa PCK Olsztyn do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie zagrożeń środowiskowych” Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zrealizuje projekt polegający na utworzeniu sekcji - zespołu do reagowania na wypadek wystąpienia powodzi czy lokalnych podtopień, w tym nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Zamierzony cel organizacja chce osiągnąć poprzez wyszkolenie i doposażenie ratowników - ochotników do niesienia pomocy podczas akcji ratowniczej.

Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe poprzez organizację zajęć edukacyjnych z zakresu przyrody, skierowanych do dzieci z gminy Jonkowo, zrealizuje projekt pn.: „Przyroda jest cenna. Festiwal przyrodniczy dla dzieci”. Jego celem jest wzmocnienie świadomości ekologicznej uczniów podstawowych poprzez organizację warsztatów, zajęć plenerowych i zakup książek.

„Chrońmy żaby w Żabojadach, czyli kompleksowa ochrona płazów w Puszczy Rominckiej” – taki projekt zrealizuje Fundacja Puszczy Rominckiej, na terenie powiatu gołdapskiego. Polegać on będzie na odtworzeniu zbiornika wodnego i budowie wiaty edukacyjnej na terenie Parku Krajobrazowego. W planach jest również organizacja zajęć edukacyjnych i konkurs plastyczny poświęcony płazom dla szkół powiatu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Linowie zrealizuje projekt pn.: „Doposażenie jednostki OSP Linowo w sprzęt służący eliminowaniu zagrożeń w środowisku przyrodniczym”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez ochronę ekosystemów przed pożarami.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK