Kontakt

Kultura i Edukacja

Nowe miejsce opieki żłobkowej na Warmii i Mazurach

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie podpisano umowy na dofinansowanie trzech projektów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem 84 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Miron Sycz. 

Są to 3 z 14 projektów, które uzyskają dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia tegorocznego konkursu w Działaniu 10.4. tj. pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 w ramach RPO WIM 2014-2020.

Efektem dofinansowania wszystkich projektów będzie utworzenie 340 miejsc opieki w całym województwie. W ramach projektów możliwe są inwestycje w infrastrukturę, rozumianą jako dostosowanie obiektów do prowadzenia opieki, jak i finansowanie, w okresie do 24 miesięcy, samej opieki. Dzięki projektom zostaną wyremontowane i przystosowane pomieszczenia/całe obiekty, wyposażone w meble, zabawki, urządzone place zabaw, jak również zapewniona opieka na wysokim poziomie, która często uwzględnia również zajęcia dodatkowe mające duży wpływ na rozwój psychomotoryczny i społeczny małych dzieci. Tworzone obiekty są pozbawione barier architektonicznych i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

1. Docelowe efekty w Działaniu 10.4:
- ramach projektów zakontraktowanych w latach 2017 – 2019 powstanie w sumie ok. 1000 miejsc opieki żłobkowej - wskaźnik docelowy (do końca okresu programowania) – 1400 miejsc,
2. Środki w Działaniu 10.4 (na podstawie danych na koniec czerwca):
- przeznaczone na realizację Działania - 47 936 216,43 zł.,
- zakontraktowane 45 059 619,63 zł. tj. 94% (łącznie z projektami z konkursu 2019r.),
- pozostało do zakontraktowania 2 867 596,80 zł.

Beneficjenci:
• Przedszkole Niepubliczne „BAJKA” Jolanta Lenkiewicz z Olecka – projekt „Żłobek BAJKA” w Gołdapi.
• Gmina Miejska Ostróda - projekt „Na dobry początek”
• Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa - projekt „W głowie się mieści - opieka nad dziećmi do lat 3”


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK