Kontakt

Kultura i Edukacja

Chrońmy zabytki na Warmii i Mazurach

Ilustracja do tekstu. Fot. UM Nidzica

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Oferty mogą składać podmioty będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadają taki zabytek w trwałym zarządzie.

Dotacja może być przyznana na zadania związane ze sporządzeniem ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzeniem badań konserwatorskich i architektonicznych, zabezpieczeniem i utrwaleniem substancji zabytku, stabilizacją konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku czy działaniami zmierzającymi do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

Wsparcie obejmuje również zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru czy zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie wynosi 400 tys. zł. Oferty należy składać do 6 lutego 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (pok. 226), tel. 89 52 16 953.

Do pobrania: 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK