Kontakt

POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM

Informacje i działania związane z projektem

 zestawienie znaków kolorowe.jpg24

Projekt Strategiczny „POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 (FEWiM), realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Działania prowadzone w projekcie będą koncentrowały się na:
- wsparciu uczniów, w tym m.in. w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, głównie społecznych i obywatelskich wynikających z ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań, m.in. poprzez realizację atrakcyjnych zajęć i innych form poza edukacją formalną,
- wsparciu osób pracujących z młodzieżą (które będą realizowały zadania w ramach grantów), dające możliwość nabywania oraz doskonalenia kompetencji i kwalifikacji w zakresie edukacji młodzieży w obszarze rozwijania kompetencji kluczowych, w tym społecznych i obywatelskich.

Adresatami działań (grupą docelową) są:
- uczniowie w wieku 12-19 lat,
- animatorzy/opiekunowie młodzieży,
-  jednostki systemu oświaty, ich organy prowadzące.

Celami projektu są:
- podniesienie kompetencji kluczowych, głównie społecznych i obywatelskich przez 500 uczniów w wieku 12-19 lat (350K/150M) ze szkół prowadzących kształcenie ogólne w województwie warmińsko-mazurskim, których organem prowadzącym jest JST lub NGO,
- stworzenie warunków do aktywnego, twórczego i partnerskiego udziału młodzieży w życiu lokalnym, umacniającego ich więzi z miejscem zamieszkania lub nauki,
- realizacja zajęć, warsztatów i innych form aktywizujących młodzież, w tym inicjatyw młodzieży, w ramach 36 grantów udzielonych w 3 cyklach otwartego naboru, grantobiorcom działającym w 36 lokalnych koalicjach na rzecz młodzieży,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych 72 osób pracujących z młodzieżą (animatorów/opiekunów młodzieży) w zakresie metod kształcenia kompetencji kluczowych, w tym społecznych i obywatelskich, w okresie realizacji projektu, czyli 01.10.2023-31.12.2027.

Efektem projektu będzie podwyższenie kompetencji kluczowych, głównie społecznych i obywatelskich przez uczniów w wieku 12-19 lat oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych przez opiekunów młodzieży.

Wartość projektu: 6 233 341,62 zł,

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 90% - 5 610 007,46 zł

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przy ul. Emilii Plater 1, IV piętro, pokoje 403 oraz 404. Biuro jest czynne w poniedziałek w godz. 8.00-16.00 od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Telefon kontaktowy do sekretariatu Biura Projektu 89 52 19 876.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszeNaZmiany


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK