Kontakt

Turystyka i promocja regionu

"Łączy nas turystyka" - dotacje na modernizację infrastruktury

Ilustracja do tekstu

Tak brzmi tytuł nowego konkursu, ogłoszonego przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego. Gminy mogą zdobyć dotację na modernizację czy doposażenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

- Realizujemy wielki program rozwoju turystyki z troską o środowisko i z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w wyniku którego na Warmii i Mazurach systematycznie powstają nowe inwestycjemówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. Czasem jednak wystarczą drobne rzeczy, jak rozkład jazdy, tablica informacyjna, wiata czy wieża widokowa i to jest konkurs na takie przedsięwzięcia.

Do podziału jest 150 tys. zł. Każda gmina może złożyć jeden wniosek. Pomoc finansowa zostanie przyznana na zadania, które zostaną zrealizowane do końca 2019 roku. 

Warunki finansowe:
1. Maksymalna wysokość pomocy finansowej na jedno zadanie wynosi 25 tys. zł.
2. Wkład finansowy gminy wynosi co najmniej 50% całkowitego kosztu zadania.
3. Gmina ma możliwość finansowanie zadania ze środków finansowych z innych źródeł, przy czym środki te nie będą traktowane jako wymagany wkład własny gminy. Zadanie nie może być finansowane z innych środków pochodzących z budżetu Województwa.

Wnioski w formie papierowej wraz z załącznikami składa się osobiście, listem lub za pośrednictwem kuriera (z dopiskiem „Łączy Nas Turystyka) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Sekretariacie Departamentu Turystyki, ul. Mariańska 1, pok. 211, 10-052 Olsztyn (poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30). O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub w przypadku wysłania wniosku pocztą, data stempla pocztowego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 29 lipca 2019 roku o godz. 15.30.

Załączniki:
1. Regulamin konkursu
2. Wzór wniosku
3. Wzór umowy
4. Wzór sprawozdania
5. Wzór aktualizacji
6. Księga znaku Szlaku Kopernikowskiego 
7. Katalog znaków turystycznych  

 

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK