Kontakt

Komisje Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Komisje Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sejmik województwa powołuje ze swego grona stałe komisje określone w statucie województwa. Może również, w drodze uchwały, powołać komisje doraźne - problemowe, do wykonania określonych zadań.

Komisje działają na podstawie planu pracy oraz wykonują zadania zlecone przez sejmik. Pełnią one funkcję pomocniczą dla sejmiku i nie mogą przejąć jego uprawnień. Komisja stała liczy nie mniej niż 5 radnych. Przewodniczącego komisji wybiera i odwołuje sejmik spośród kandydatów zgłoszonych z grona członków komisji. Wiceprzewodniczących komisji wybiera i odwołuje komisja.

Radny - z wyjątkiem przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz członków zarządu - obowiązany jest być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych, dowolnie wybranych przez radnego. Radny może pełnić funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego tylko jednej komisji stałej. Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji, jest odpowiedzialny za jej działalność oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Posiedzenia komisji są protokołowane. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Kancelaria Sejmiku.

DO ZADAŃ KOMISJI STAŁYCH W ZAKRESIE SPRAW, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY POWOŁANE, NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:
• inicjowanie tematyki pracy sejmiku,
• opiniowanie projektów uchwał sejmiku,
• występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
• ocena informacji i sprawozdań składanych przez zarząd, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne lub inne zobowiązane do tego jednostki,
• składanie wniosków do zarządu,
• rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez sejmik, inne komisje, zarząd lub inne podmioty,
• analizowanie problemów mających istotne znaczenie dla województwa i jego mieszkańców,
• opracowywanie i opiniowanie poprawek zgłoszonych przez radnych w trakcie dyskusji na sesji o projektach uchwał.


KOMISJA STRATEGII ROZWOJU:

Przedmiot działania: sprawy strategii rozwoju województwa w tym turystyki realizowane poprzez programy wojewódzkie i kontrakty regionalne zawierane z organizowane administracji rządowej, sprawy polityki rozwoju województwa, sprawy zagospodarowania przestrzennego, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i techniczne o znaczeniu wojewódzkim, sprawy związane z aktywizacją rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

Skład komisji: 

1. Jolanta Szulc- Przewodnicząca
2. Grażyna Kluge - Wiceprzewodnicząca 
3. Paweł Czemiel
4. Stanisław Gorczyca
5. Sylwia Jaskulska
6. Marcin Kazimierczuk
7. Marcin Kuchciński
8. Jolanta Piotrowska
9. Grzegorz Prokop
10. Jarosław Słoma
11. Bożenna Ulewicz
12. Henryk Żuchowski

Sekretarz komisji: Beata Kantolak, tel. 89 52 19 214


KOMISJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Przedmiot działania: sprawy współpracy międzynarodowej województwa, a zwłaszcza jej priorytetów i projektów regionalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, sprawy promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa.

Skład komisji: 

1. Teresa Astramowicz-Leyk – Przewodnicząca
2. Stanisław Gorczyca
3. Patryk Kozłowski
4. Julian Osiecki
5. Jolanta Piotrowska
6. Dariusz Rudnik
7. Miron Sycz
8. Jolanta Szulc
9. Wioletta Śląska-Zyśk
Sekretarz komisji: Karolina Nikiel (zastępstwo: Maciej Zasada), tel. 89 52 19 216


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Przedmiot działania: sprawy budżetu i planów finansowych województwa, funduszy celowych, pozyskiwania i łączenia środków w celu realizacji zadań województwa.

Skład komisji: 

1. Marek Chyl – Przewodniczący
2. Sylwia Jaskulska
3. Marcin Kazimierczuk
4. Grzegorz Kierozalski
5. Marcin Piwowarczyk
6. Tadeusz Politewicz
7. Dariusz Rudnik
8. Marcin Kuchciński 
Sekretarz komisji: Sylwia Wiśniewska, tel. 89 52 19 212


KOMISJA KULTURY I EDUKACJI

Przedmiot działania: sprawy dotyczące edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony jej dóbr oraz nauki.

Skład komisji: 

1. Wioletta Śląska-Zyśk – Przewodnicząca
2. Sylwia Jaskulska
3. Grażyna Kluge
4. Patryk Kozłowski
5. Marcin Kuchciński
6. Bożenna Ulewicz
Sekretarz komisji: Mirka Baran-Styczyszyn, tel. 89 52 19 211


KOMISJA OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINY I SPORTU

Przedmiot działania: sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny i realizację polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej i ochrony praw konsumentów.

Skład komisji: 

1. Tadeusz Politewicz – Przewodniczący
2. Zbigniew Homza - Wiceprzewodniczący 
3. Jolanta Andruszkiewicz
4. Sylwia Jaskulska
5. Marcin Kuchciński
6. Julian Osiecki
7. Jolanta Szulc
8. Bożenna Ulewicz 

Sekretarz komisji: Mirka Baran-Styczyszyn, tel. 89 52 19 211


KOMISJA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przedmiot działania: sprawy związane z rozwojem i modernizacją obszarów wiejskich, rolnictwa, sytuacji socjalno-bytowej ludności zamieszkałej na wsi, sprawy związane z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz gospodarką wodną.

Skład komisji: 

1. Jan Bobek – Przewodniczący
2. Jolanta Andruszkiewicz
3. Marek Chyl
4. Stanisław Gorczyca
5. Marcin Piwowarczyk
6. Jacek Pawlik
7. Jarosław Słoma
Sekretarz komisji: Beata Kantolak, tel. 89 52 19 214


KOMISJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Przedmiot działania: sprawy związane z kształtowaniem właściwych relacji między administracją rządową i samorządową, sprawy wynikające ze wspólnej reprezentacji interesów jednostek samorządu działających w granicach województwa, sprawy bezpieczeństwa publicznego, ochrony ludności i obronności.

Skład komisji: 

1. Stanisław Gorczyca - Przewodniczący
2. Edward Adamczyk - Wiceprzewodniczący 
3. Paweł Czemiel
4. Sylwia Jaskulska
5. Jacek Pawlik
6. Grzegorz Prokop
7. Miron Sycz
Sekretarz komisji: Maciej Zasada, tel. 89 52 19 216


KOMISJA DS. MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

Przedmiot działania: sprawy związane z rozpatrywaniem potrzeb i inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych, popularyzacji kultury i języka, integracja i współpraca na rzecz rozwoju województwa.

Skład komisji: 

1. Jarosław Słoma - Przewodniczący
2. Teresa Astramowicz-Leyk
3. Zbigniew Homza
4. Magdalena Palińska
5. Miron Sycz
Sekretarz komisji: Beata Kantolak, tel. 89 52 19 214


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Sejmik województwa rozpatruje: skargi na działania zarządu województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Skład komisji:
1. Julian Osiecki – Przewodniczący
2. Jan Bobek
3. Marek Chyl
4. Grzegorz Kierozalski
5. Magdalena Palińska 
6. Tadeusz Politewicz
Sekretarz komisji: Daniel Balcewicz, tel. 89 52 19 215

 

KOMISJA REWIZYJNA
Przedmiot działania: kontrola działalności Zarządu Województwa w tym:
1. kontrola legalności, rzetelności i gospodarności działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek, w szczególności w zakresie:
o wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,
o wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu,
o działalności finansowej i gospodarczej,
2. opiniowanie wykonywania budżetu i przygotowania wniosku w sprawie udzielania lub nie udzielania Zarządowi absolutorium,
3. opiniowanie wniosku o odwołanie Zarządu, lub poszczególnych jego członków z wyjątkiem Marszałka,
4. opiniowanie wniosku o odwołanie Marszałka,
5. opiniowanie w sprawach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w uchwałach Sejmiku.

Skład komisji: 

1. Dariusz Rudnik – Przewodniczący
2. Teresa Astramowicz-Leyk
3. Jan Bobek
4. Marcin Piwowarczyk - Wiceprzewodniczący
5. Tadeusz Politewicz
6. Henryk Żuchowski
Sekretarz komisji: Anna Maksyśko-Mucha, tel. 89 52 19 200

Archiwum: 
- Skład Komisji Sejmiku w latach 2014-2018 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK