Kontakt

Projekty własne w ramach RPO WiM 2014-2020

Projekty własne realizowane w 2021 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2021 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2021 w ramach Działania 12.1

Projekt polega na:
- zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;
- zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
- zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
- zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

Dofinansowanie projektu: 32 725 000,00 zł

2. Ewaluacja i badania w 2021 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

Dofinansowanie projektu: 2 050 000,00 zł

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2021 roku

Zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014-2020 poprzez spójną i skuteczną informację i promocję, która zapewni wyższą jakość i większą absorbcję środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

Dofinansowanie projektu: 1 997 500,00 zł


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK