Kontakt

Projekty własne w ramach RPO WiM 2014-2020

Projekty własne realizowane w 2020 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2020 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. 

 EFS

1. Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020–2023. Jego ogólnym celem jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizowany sieciowy projekt promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, którego celem jest zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Promocja gospodarcza regionu jest jednym z istotnych narzędzi pobudzających rozwój gospodarczy i wpływających na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej województwa. Wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy zewnętrznych inwestorów na temat dostępności i możliwości gospodarczych, jakie oferuje region warmińsko-mazurski. Przez to projekt wpłynie na wzrost zainteresowania ofertą inwestycyjną regionu, pobudzenie eksportu, zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych i krajowych.
Dofinansowanie projektu: 7 114 721,00 zł

2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Projekt polega na zakupie i montażu dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,9 kW w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Inwestycja polega na montażu 140 paneli fotowoltaicznych (polikrystalicznych) o łącznej mocy 39,9 kW połączonych w samodzielne układy wraz z falownikami i optymalizatorami (70 szt.), z niezbędnym okablowaniem i osprzętem. Panele fotowoltaiczne wykorzystują zjawisko fotowoltaiczne do przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Za pomocą połączeń kablowych przekazują one energię do falowników, gdzie następuje zmiana prądu stałego w prąd zmienny. Elektrownia będzie podłączona do sieci, natomiast nie będzie potrzeby instalowania akumulatorów oraz regulatorów ładowania, ponieważ sieć jest w stanie przyjąć całą energię wyprodukowaną przez system fotowoltaiczny. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana bezpośrednio na potrzeby własne, a ewentualna nadwyżka będzie wprowadzona do sieci i później zbilansowana.

Dofinansowanie projektu: 175 950,00 zł

3. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Policealnej w Ełku

Inwestycja polega na zakupie i montażu dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 30,6 kW w Szkole Policealnej w Ełku. Inwestycja polega na montażu 102 paneli fotowoltaicznych (monokrystalicznych) o łącznej mocy 30,6 kW połączonych w samodzielne układy wraz z falownikami i optymalizatorami (51 szt.), z niezbędnym okablowaniem i osprzętem. Elektrownia będzie podłączona do sieci, która jest w stanie przyjąć całą energię wyprodukowaną przez system fotowoltaiczny. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana bezpośrednio na potrzeby własne, a ewentualna nadwyżka będzie wprowadzona do sieci i później zbilansowana.

Dofinansowanie projektu: 139 400,00 zł

4. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2020 w ramach Działania 12.1

Projekt polega na:
- zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;
- zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
- zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
- zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

Dofinansowanie projektu: 32 300 000,00 zł

5. Ewaluacja i badania w 2020 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

Dofinansowanie projektu: 1 572 500,00 zł

6. Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2020 roku

Zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014-2020 poprzez spójną i skuteczną informację i promocję, która zapewni wyższą jakość i większą absorbcję środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

Dofinansowanie projektu: 1 700 000,00 zł


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK