Kontakt

Projekty własne w ramach RPO WiM 2014-2020

Projekty własne realizowane w 2019 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2019 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.
EFS

1. Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga. 

Przedmiotem projektu jest ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei woj. warmińsko-mazurskiego, poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń. W ramach przedmiotowego projektu wytypowano cenne przyrodniczo odcinki drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich wymagające prac umożliwiających ich dalsze przetrwanie. Lokalizacja projektu: droga nr 515 (16 ob. Kamieniec, 192 obręb Różnowo), 520 (6/1, 74/1 ob. Lubnowy Wielkie, 134 ob. Lubnowy Małe, 20/1 ob. Kamieniec), 537 (179,168 ob. Marwałd, 194/6 ob. Klonówko, 171/2 ob. Jagodziny, 15 ob. Wygoda), 544 (55/1,266, ob. Wlewsk, 185/1 ob. Klonowo), 526 (153/3, 154 ob. Krasin, 153/1 ob. Śliwica), 528 (352, 628/3 ob.nr 1, 84/2 ob. Warkały, 119/2, 119/4 ob. Stare Bolity), 591 (13 ob. Barciany, 2 ob. Gęsie Góry, 247/1 ob. Gęsiki, 43 ob. Gradowo, 28 ob. Ruta, 18 ob. Kotki, 28/1 ob. Aptynty, 73 ob. Michałkowo, 2 ob. Kurkławki), 642 (203 ob. m. Ryn, 120/2 ob. Ryn, 27, 301, 312, 294, 13 ob. Ławki, 3 ob. Nowe Tałty).
Etapy realizacji projektu:
• złożenie wniosku o dof.
• podpisanie umowy o dofinansowanie
• wybór wykonawcy/wykonawców
• zawarcie umowy
• realizacja prac
• zakończenie projektu i podpisanie protokołu końcowego
• końcowe rozliczenie proj.
Sposób wdrażania zakresu rzeczowego:
• podpisanie umowy
• realizacja prac
• odbiór końcowy i podpisanie protokołu
Projekt wpisuje się w SZOOP RPO WWM 2014-2020, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, priorytet inwestycyjny 6d: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” oraz zieloną infrastrukturę.
Warmia i Mazury są liderem czystości środowiska. Wyróżniają się w skali kraju i Europy różnorodnością i bogactwem środowiska przyrodniczego. Wsparcie w ramach programu zostanie więc ukierunkowane na przedsięwzięcia służące ochronie i przywróceniu różnorodności biologicznej. Niniejszy projekt dotyczy ochrony zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego dzięki czemu w pełni wpisuje się w założenia SZOOP.
Dofinansowanie projektu: 426 564,00 zł

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska
Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Braniewo–Wola Lipowska o łącznej długości 14,57 km. Zakres prac w podziale na działania obejmuje:
• prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa),
• studium wykonalności, roboty budowlane (wzmocnienie nawierzchni drogi - 100 kN/oś z możliwością do 115kN/oś),
• doprowadzenie drogi do parametrów kl. G poprzez korektę łuków poziomych i pionowych,
• przebudowę istniejących skrzyżowań,
• przebudowę obiektów inżynierskich,
• wzmocnienie do kl. A,
• budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych,
• przebudowę przejazdu kolejowego w Braniewie,
• budowę i przebudowę przejść dla pieszych,
• wycinkę drzew i krzewów,
• budowę i przebudowę odwodnienia drogi,
• budowę i przebudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach,
• przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi,
• zagospodarowanie zieleni,
• remont poboczy gruntowych, renowacja rowów przydrożnych,
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
• nadzór w projekcie (Inżynier Kontraktu, nadzór autorski),
• promocja projektu,
• zakup nieruchomości,
• usługi specjalistyczne (badania laboratoryjne w ramach IK).
Projekt wpisuje się w SzOOP RPO WiM 2014-2020 działanie 7.1. Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym - projekty pozakonkursowe województwa warmińsko-mazurskiego. Realizuje cel temat.7, priorytet inwest.7b. zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi oraz cel szczegółowy działania. Wynika to z rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 bezpośrednio połączonej z siecią TEN-T za sprawą wybudowanego przez GDDKiA węzła drogowego „Maciejewo” w ciągu drogi ekspresowej S22. Ponadto połączenie z DK 54 prowadzącą do przejścia granicznego Gronowo-Mamonowo i DW 510 zwiększa dostępność obszaru przygranicznego. Połączenie z drogami wyższego jak i niższego rzędu zwiększy zewnętrzną dostępność komunikacyjną regionu oraz jego wewnętrzną spójność.
Dofinansowanie projektu: 55 978 304,50 zł

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie – Frombork
Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo na odcinku Pogrodzie – Frombork. Odcinek ten położony jest w województwie warmińsko–mazurskim, powiecie braniewskim i elbląskim na terenie gm. Tolkmicko oraz gm. miejsko – wiejskiej Frombork. Długość odcinka do rozbudowy 8,364 km. W ramach rozbudowy przewiduje się wykonanie prac:
• wzmocnienie nawierzchni drogi, nośność 115 kN/oś;
• doprowadzenie drogi do parametrów klasy G poprzez korektę łuków poziomych i pionowych;
• przebudowa istniejących skrzyżowań;
• przebudowa obiektów inżynierskich, wzmocnienie do klasy A;
• budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;
• budowa nowych i przebudowa istniejących przejść dla pieszych;
• wycinka kolidujących z przebudową drzew: drzewa znajdujące się wzdłuż jezdni (aleje) oraz drzewa za aleją drzew wzdłuż istniejącej jezdni (w rowach);
• budowa i przebudowa odwodnienia drogi;
• budowa i przebudowa oświetlenia drogowego na odcinkach przechodzących przez miejscowości;
• przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi;
• zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;
• wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowacja rowów przydrożnych;
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Etapy projektu:
• roboty budowlane,
• nadzór (autorski, inwestorski),
• promocja,
• prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa),
• zakup nieruchomości,
• usługi specjalistyczne (badania laboratoryjne).
Projekt wpisuje się w założenia SzOOP RPO WiM 2014-2020, oś priorytetowa – Infrastruktura transportowa, działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym. Droga DW 504 pełni bardzo ważną funkcję w północno-zachodnim układzie drogowym województwa. Łączy się z S7 (sieć bazowa TEN-T), DK 54, a przez nią z drogą S22 (sieć bazowa TEN-T, droga europejska E28) oraz prowadzi do przejść granicznych.
Dofinansowanie projektu: 33 595 147,29 zł

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce
Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy DW512 Pieniężno–Bartoszyce o łącznej dł.47,94 km. Zakres prac obejmuje:
1) prace przygotowanie (dokumentacji projektowej);
2) studium wykonalności;
3) roboty budowlane:
• wzmocnienie nawierzchni dr.-115kN/oś,
• doprowadzenie dr. do parametrów klasy G przez korektę łuków poziomych i pionowych,
• przebudowa istniejących skrzyżowań,
• przebudowa obiektów inżynier.,
• wzmocnienie obiektów most. do kl. A,
• rozbiórka wiaduktu kolejowego w Górowie Iławeckim i bud. mieszk.(km 24+620),
• budowa obwodnicy Górowa Iławeckiego i m. Wojciechy,
• budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, miejsc postojowych, zjazdów indywidualnych i publicznych,
• budowa i przebudowa przejść dla pieszych,
• budowa stanowisk do ważenia pojazdów ciężarowych,
• wycinka drzew i krzewów,
• budowa i przebudowa odwodnienia drogi,
• budowa i przebudowa oświetlenia drogi,
• przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi,
• zagospodarowanie zieleni,
• remont poboczy, renowacja rowów przydrożnych,
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż barier ochronnych i balustrad, elementy uspokojenia ruchu drogowego,
4) nadzór w projekcie (Inżynier Kontraktu, nadz. autorski);
5) promocja projektu;
6) zakup nieruchomości;
7) usługi specjalistyczne (badania laboratoryjne w ramach IK).
Projekt wpisuje się w SzOOP RPO WiM 2014-2020, działanie 7.1. Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym – projekty pozakonkursowe województwa warmińsko-mazurskiego. Realizuje cel temat.7, priorytet inwest.7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi oraz cel szczegółowy.
Rozbudowywana DW 512 łączy się z drogami o znaczeniu ponadregionalnym, z DK51 prowadzącą w kierunku północnym do przejścia granicznego z Rosją Bezledy –Bagrationowsk, w południowym poprzez drogę europejską S7 (E77) do Warszawy. Łącząc się z drogą DW 507 w Pieniężnie, poprzez przeniesienie ruchu na drogę europejską S22 (E28) (miejscowość Maciejewo), przenosi również ruch do kolejnego przejścia granicznego z Rosją Grzechotki – Mamonowo. Tym samym inwestycja usprawnia połączenie z siecią podst. TEN-T. Połączenie z drogami wyższego jak i niższego rzędu zwiększy zewnętrzną dostępność komunikacyjną regionu oraz jego wewnętrzną spójność.
Dofinansowanie projektu: 238 596 263,15 zł

5. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2019 w ramach Działania 12.1
Założenia projektu polegają na: - zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020; - zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego; - zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020; - zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.
Dofinansowanie projektu: 31 495 000,00 zł

6. Ewaluacja i badania w 2019 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.
Realizacja projektu polega na zapewnieniu wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.
Dofinansowanie projektu: 1 387 000,00 zł

7. Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2019 roku
Projekt polega na zapewnieniu wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014-2020 w 2019 roku poprzez spójną i skuteczną informację i promocję, która zapewni wyższą jakość i większą absorpcję środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.
Dofinansowanie projektu: 2 999 650,00 zł


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK