Kontakt

Projekty własne w ramach RPO WiM 2014-2020

Projekty własne realizowane w 2014 roku

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2014 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. 

EFS

1. Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Dofinansowanie projektu: 4 167 957,41 zł
Realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie projekt obejmuje budowę rozwiązań systemowych i aplikacyjnych, uruchomienie nowych e-usług, a także dostawę niezbędnej infrastruktury technicznej: 3 serwerów do wirtualizacji, macierzy dyskowej, niezbędnego oprogramowania, urządzeń sieciowych i 2 komputerów. Rozbudowane rozwiązania aplikacyjne zostaną zintegrowane i wspierać będą działalność ustawową Wnioskodawcy: zadania zlecone realizowane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zadania własne zarządzania drogami wojewódzkimi. Projekt dostarczy 13 dojrzałych e-usług, w tym 5 na 5 poziomie. W przypadku trzech e-usług nastąpi podniesienie poziomu ich dojrzałości. Główne etapy projektu to: Opracowanie cyfrowych map tematycznych i aktualizacja bazy BDOT10K (2014-2017), Rozbudowa i wdrożenie Systemu PZGiK oraz nowych usług RIIP, w tym w szczególności Portalu Atlas Warmii i Mazur (2018-2019), Wdrożenie systemu eSOD oraz uruchomienie e-usług (2018-2019), Dostawa i uruchomienie infrastruktury technicznej i systemowej (2018-2019).

2. Rewaloryzacja Parku wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
Dofinansowanie projektu: 408 052,75 zł
Projekt polega na rewaloryzacji parku wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. W granicach posesji Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi znajduje się niezwykle cenny pod kątem bioróżnorodności park. Wymaga on podjęcia prac, które pozwolą na przywrócenie wartości biologicznych, ekologicznych i użytkowych najbardziej zaniedbanym elementom. Rezultatem tych działań będzie dostosowanie istniejących lub zdegradowanych części parku do użytkowników, dostosowanie funkcjonalne oraz integrację z kontekstem urbanistycznym. Planowane prace: uzupełnienie szaty roślinnej drzewami i krzewami liściastych oraz iglastymi, a także bylinami i roślinami jednorocznymi. Oznaczone tabliczkami rośliny chronione lub lecznicze będą pełnić rolę pomocy dydaktycznej. Jako pomoce dydaktyczne wykorzystano również istniejące nasadzenia oraz ogród zielarski. Wykonanie niektórych nasadzeń jest możliwe po likwidacji zdegradowanych obiektów. Istniejące boisko do koszykówki, po przebudowie, będzie pełnić rolę wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego o nawierzchni trawiastej.

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg

Dofinansowanie projektu: 26 410 662,25 zł
Przedmiotem projektu jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg” realizowanego w ramach poprawy podstawowego układu transportowego województwa warmińsko-mazurskiego. Całkowita długość rozbudowywanego odcinka wynosi -13,12 km. Przewidziany zakres prac budowlanych obejmuje m. in.: • doprowadzenie drogi do parametrów drogi klasy G, • wzmocnienie nośności nawierzchni do 100kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115kN/oś • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z rozbudową; • zdjęcie humusu; • roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych i wskazanych budynków; • wykonanie robót ziemnych; • sfrezowanie warstw bitumicznych na pełną głębokość; • ustawienie krawężników, obrzeży na ławie betonowej z oporem; • przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; • remont i wzmocnienie nośności mostów; • wykonanie chodników w obszarze zabudowanym; • wykonanie ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych; • remont rowów; • wymianę przepustów pod drogą; • wzmocnienie konstrukcji mostów • ułożenie warstw profilowych; • wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni i podniesienie jej nośności; • budowę zatok autobusowych; • budowę i przebudowę zjazdów na drogi boczne gminne i zjazdy do lasu i na pola; • zastosowanie elementów spowolnienia ruchu; • montaż barier stalowych ochronnych; • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; • roboty wykończeniowe.

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604

Dofinansowanie projektu: 27 252 902,77 zł
Przedmiotem projektu jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604”, realizowanego w ramach poprawy podstawowego układu transportowego woj. warm.-maz. Droga łączy się z drogą krajową 7, która prowadzić będzie do będącego w bud. węzła drog. na S7 „Nidzica Północ”. Tym samym inwestycja usprawnia połączenie do sieci podstawowej TEN-T (droga ekspr. S7).
Przewidziany zakres prac: 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo – Nidzica: - odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 (km 21+138) do skrzyżowania z dw nr 604 (km 22+624), - odc. skrzyżowanie z dw nr 604 (km 22+844) do wylotu z Nidzicy w kier. Szczytna (km 24+259). Łączna dł. w/w odc. wynosi ok. 2,9 km. Zakres: -przebudowa skrzyżowań -remont i wzmocnienie mostu;-wykonanie dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniu; -wyk. chodników w obszarze zabudowanym; -wyk. ciągów pieszo–rowerowych i ścieżek rowerowych; -wyk. przepustów pod zjazdami; -przebudowa przepustów pod drogą; -wyk. elementów odwodnienia nawierzchni -ułożenie warstw profil.; -wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni i podniesienie jej nośności; -remont rowów –oświetlenie; -bud. zatok autobusowych; -remont barier stalowych; -budowa kanalizacji deszczowej; -kolizje 2) Rozbudowa skrzyżowania ulic Traugutta, 1-go Maja i Słowackiego w ciągu dw nr 545 oraz skrzyżowania ulic Słowackiego i Mickiewicza w ciągu dw nr 604 w Nidzicy (ok. 0,4 km) Zakres: -2 skrzyżowania typu „małe rondo” przebudowa istniejącego skrzyż.skanaliz.4-wlotowego; -przebudowa chodników dla pieszych; -bud. ścieżki rowerowej; -kolizje; -przebudowa odc. ulic dochodzących do skrzyżowań 3) Rozbudowa dw nr 604 Nidzica - Wielbark na odc. od km około 0+148 do km 4+258 (wg km. projekt.) o dł. ok. 4,11 km Zakres: -wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi; -bud. chodników i ścieżki rowerowej od m. Nidzica do m. Robaczewo; -bud. zatok autobus. (2 szt. w m. Nidzica oraz 2 szt. w m. Robaczewo); -bud. przejść dla pieszych; -przebudowa zjazdów, skrzyżowania, mostu, przepustów; -budowa ronda; -kolizje. 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK