Kontakt

Projekty własne w ramach RPO WiM 2014-2020

Projekty własne realizowane w 2018 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2018 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. 

EFS

1. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego

Projekt ma na celu budowę infrastruktury porządkującej ruch turystyczny i promującej wartości przyrodnicze i krajobrazowe województwa oraz doposażenie jednostek organizacyjnych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (parków krajobrazowych) i przystosowanie ich siedzib w celu realizacji programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii.

W ramach działań nieinwestycyjnych zaplanowano doposażenie bazy edukacyjnej w siedzibach parków, modernizację wystaw oraz ogrodów dydaktycznych, opracowanie tekstów oraz projektów graficznych dotyczących oznakowania ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych, ustawienie/wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych w terenie oraz prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych, wydanie przewodnika edukacyjno-promocyjnego zintegrowanego z aplikacją mobilną oraz opracowanie map cyfrowych parków krajobrazowych i ich otulin.

W ramach projektu planowane są ponadto przedsięwzięcia inwestycyjne związane z 5 jednostkami organizacyjnymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego (PK Wysoczyzny Elbląskiej, PK Puszczy Rominckiej, Welski PK, Mazurski PK, Zespół PK Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich). Dzięki realizacji inwestycji powstaną obiekty infrastruktury zmniejszającej antropopresję na obszary chronione i zwiększającej świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Dofinansowanie projektu: 14 005 747,53 zł

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2021


2. Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57
Dofinansowanie projektu: 8 449 788,32 zł

Przedmiotem projektu jest zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57, który będzie kursować po wybranych zelektryfikowanych liniach kolejowych województwa warmińsko – mazurskiego w ramach regionalnych pasażerskich usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej (Olsztyn-Działdowo, Olsztyn-Iława – Jabłonowo Pomorskie, Olsztyn-Elbląg, Olsztyn-Działdowo – Iława). Inwestycja będzie wdrażana przez Urząd Marszałkowski w następujących etapach: złożenie wniosku o dofinansowanie, zawarcie umowy dofinansowania i umowy z wykonawcą, dostawa zmodernizowanego EN57, odbiór przedmiotu zamówienia, końcowe rozliczenie oraz użytkowanie w okresie eksploatacji.

3. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2018 w ramach Działania 12.1
Dofinansowanie projektu: 30 931 000,00 zł
Założenia projektu polegają na: - zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020; - zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego; - zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020; - zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

4. Ewaluacja i badania w 2018 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.
Dofinansowanie projektu: 1 147 500,00 zł
Realizacja projektu polega na zapewnieniu wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

5. Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2018 roku
Dofinansowanie projektu: 3 060 000,00 zł
Projekt polega na zapewnieniu wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014-2020 w 2018 roku poprzez spójną i skuteczną informację i promocję, która zapewni wyższą jakość i większą absorpcję środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK