Kontakt

Projekty własne w ramach RPO WiM 2014-2020

Projekty własne realizowane w 2017 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2017 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. 

EFS

 1. Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+              

Dofinansowanie projektu: 4 125 831,80 zł

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2019. Jego ogólnym celem jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizowany sieciowy projekt promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, którego celem jest zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Promocja gospodarcza regionu jest jednym z istotnych narzędzi pobudzających rozwój gospodarczy i wpływających na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej województwa. Wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy zewnętrznych inwestorów na temat dostępności i możliwości gospodarczych, jakie oferuje region warmińsko -mazurski. Przez to projekt wpłynie na wzrost zainteresowania ofertą inwestycyjną regionu, pobudzenie eksportu, zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych i krajowych.

 1. Efektywne techniki nauczania szansą na sukces

Dofinansowanie projektu: 442 257,15 zł

Założeniami projektu są: 1)Wzrost kompetencji kluczowych u uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania poprzez ich udział w projekcie 2) Zwiększenie szansy osiągnięcia przez uczniów lepszych wyników na egzaminach zewn.gim.i maturalnym z matematyki i przedmiotów mat.-przyr. 3) Zwiększenie zainteresowania uczniów przedm. mat.-przyr. poprzez czynne uczestnictwo w eksperymencie 4) Podniesienie komp. językowych uczniów uzdolnionych 5) Podniesienie motywacji i pewności siebie uczniów poprzez wsparcie psychologiczne 6) Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym 7) Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w oparciu o doposażenie bazy szkoły w pomoce dydaktyczne do nauczania w oparciu o metodę eksperymentu i narzędzia TIK.

 1. Medyk przyjazny pracodawcy

Dofinansowanie projektu: 320 367,93 zł

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji w zakresie istniejących kierunków kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych Szkoły Policealnej im. Prof. Z. Religi poprzez współpracę z pracodawcami; projekt obejmuje zdiagnozowanie uczniów pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy, wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz w miękkie kompetencje pracownicze, realizację staży dla uczniów w rzeczywistych warunkach pracy jak również dostosowanie kwalifikacji nauczycieli poprzez specjalistyczne kursy zgodne z zapotrzebowaniem pracodawców

 1. Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy        

Dofinansowanie projektu: 667 056,10 zł

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu poprzez realizację programu współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami/przedsiębiorcami obejmującego podniesienie kompetencji zawodowych i miękkich umiejętności pracowniczych wśród uczniów/słuchaczy oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zadania realizowane w ramach projektu to: 1) INDYWIDUALNA DIAGNOZA UCZNIÓW I SŁUCHACZY pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki; 2) WYPOSAŻENIE UCZNIA/SŁUCHACZA W DODATKOWE KWALIFIKACJE/UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE (kursy i szkolenia) oraz W MIĘKKIE KOMPETENCJE PRACOWNICZE (spotkania/warsztaty z psychologiem), 3) STAŻE DLA UCZNIÓW, 4) DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ORAZ INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU (kursy, szkolenia, studia podyplomowe).

 1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2017 w ramach Działania 12.1,,Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli".

Dofinansowanie projektu: 26 298 636,99 zł

Projekt polega na: - zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020; - zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego; - zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020; - zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

 1. Ewaluacja i badania w 2017 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Dofinansowanie projektu: 1 275 000,00 zł

Projekt polega na zapewnieniu wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.   

 1. Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2017 roku         

Dofinansowanie projektu: 1 722 100,00 zł

Projekt polega na: zapewnieniu wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014-2020 w 2017 roku poprzez spójną i skuteczną informację i promocję, która zapewni wyższą jakość i większą absorpcję środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.


Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK