Kontakt

Zdrowie

Polityka zdrowotna na WiM

 

Klinika Invicta - realizatorem programu w zakresie leczenia niepłodności

Poznaliśmy realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok”.

Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej polega na zapewnieniu beneficjentom dostępu do świadczeń finansowanych w ramach programu, tj. stworzeniu możliwości skorzystania z dofinasowania jednej zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.

Przyjmuje się, że procedura składa się z części klinicznej i biotechnologicznej.

Na część kliniczną procedury zapłodnienia pozaustrojowego składa się:
•    wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz badań dodatkowych,
•     przeprowadzenie i monitorowanie stymulacji owulacji (w przypadku dawstwa partnerskiego lub dawstwa męskich komórek rozrodczych w dawstwie innym niż partnerskie) oraz ewentualny dobór dawcy nasienia (w przypadku dawstwa męskich komórek rozrodczych),
•    W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie z wykorzystaniem żeńskiej komórki rozrodczej lub adopcji zarodka, na część kliniczną składa się wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i dodatkowych, przygotowanie biorczyni do dalszych etapów postępowania zakończonego transferem zarodka, oraz wybór dawczyni komórki jajowej lub dawców zarodka.

Na część biotechnologiczną procedury zapłodnienia pozaustrojowego składa się:    
•    punkcja komórek jajowych przeprowadzona w znieczuleniu ogólnym,
•    pobranie nasienia (również - jeżeli zaistnieje taka potrzeba - poprzez biopsję jądra lub biopsję najądrzy)
•    przeprowadzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego,
•    hodowla i nadzór nad rozwojem zarodków oraz ich transfer do macicy i kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane.

Konkurs ofert adresowany był do podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Ostatecznie została wybrana Klinika Invicta Sp. z o.o. (ul. Polna 64, 81-740 Sopot).

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinasowania jest spełnienie wymogów formalnych oraz zakwalifikowanie pary pod względem medycznym przez lekarza Kliniki Invicta.

Kwalifikacja do programu (pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, i które spełniają następujące kryteria):
•    wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat według rocznika urodzenia,
•    spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,
•    są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego,
•    wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów,
•    zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Kryteria wykluczenia dotyczącego zastosowania leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego stanowią:

- Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:
o    potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL,
o    nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
o    nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,
o    wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
o    brak macicy.

- Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie - dawstwo męskich komórek rozrodczych:
o    potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL,
o    nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,
o    wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
o    brak macicy,
o    negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

- Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:
o    wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
o    brak macicy,
o    negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

W okresie realizacji programu para może skorzystać z jednokrotnego dofinansowania do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych oraz dawstwo męskich komórek rozrodczych) lub do programu adopcji zarodka.

Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie. Program składa się z części klinicznej i biotechnologicznej.

Każda para zakwalifikowana  ma prawo do skorzystania z dofinasowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji:
•    dofinansowanie w kwocie do 5000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego LUB jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych),
•    dofinansowanie w wysokości do 2500 zł do części klinicznej jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył na ten cel 210 tys. zł.

Zapisy do pogramu dla chętnych par rozpoczynają się 10 maja 2021 roku (o godz. 8), a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Program kończy się 31 grudnia 2021 roku. W najbliższych miesiącach zaplanowano realizację 42 procedur dla par dotkniętych niepłodnością.

Zgłoszenia i zapisy na wizytę kwalifikacyjną:
- pod nr telefonu 58 58 58 800 (do wszystkich lokalizacji)
- osobiście w każdej klinice Invicta

Pary biorące udział w programie mają możliwość realizacji we wszystkich lokalizacjach INVICTA:

Część kliniczna – w tym kwalifikacja do programu:
Klinika Invicta w Gdańsku, ul. Rajska 10
Klinika Invicta w Warszawie ul. Złota 6
Klinika Invicta we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 186/1B
Klinika Invicta w Gdyni ul. Władysława IV 50
Klinika Invicta w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 109
Klinika Invicta w Słupsku ul. Leszczynowa 16

Część biotechnologiczna tylko w klinikach:
Klinika Invicta w Gdańsku, ul. Rajska 10
Klinika Invicta w Warszawie ul. Złota 6
Klinika Invicta we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 186/1B

.................................................................................................................................................................................................................................

Konkurs in vitro - wybór realizatora Programu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza konkurs ofert na realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok”.

DO POBRANIA:
- Ogłoszenie konkursowe
- Regulamin komisji konkursowej
- Kryteria konkursu ofert
- Formularz ofertowy
- Uchwała konkursowa
- Załącznik do formularza - oświadczenie oferenta

Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok

Procedura wpisu do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców oraz załączników
wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy
wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów

Wykaz lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców w województwie warmińsko-mazurskim - stan na dzień 10 stycznia 2022 roku

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w województwie warmińsko-mazurskim na 8.09.2021

Wpisanie podmiotu leczniczego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w województwie warmińsko-mazurskim
wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Wojewódzki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim

Wojewódzki program promocji i ochrony zdrowia na lata 2007-2013

Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 - 2013” za 2012 rok

Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013" za rok 2011

Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013" za rok 2010

Raport z monitoringu realizacji ,,Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007 – 2013" za rok 2009

 

Programy Polityki Zdrowotnej (RPZ) realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM):

  1. Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej  na lata 2017–2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania  zakaźnych chorób odkleszczowych (RPO WiM - Oś priorytetowa 10, Działanie 10.7)
  1. Program Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2018-2020 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11-13 lat ( RPO WiM - Oś priorytetowa 11, Działanie 11.2)

  1. Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego  w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa  oraz narządów ruchu (RPO WiM - Oś priorytetowa 10, Działanie 10.7)

  1. Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (RPO WiM - Oś priorytetowa 11, Działanie 11.2)

  1. Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (RPO WiM - Oś priorytetowa 11, działanie 11.2)

  2. Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019–2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych (RPO WiM - Oś priorytetowa 10, Działanie 10.7)

Nabory wniosków na realizację projektów w ramach Programów Polityki Zdrowotnej organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (tel. 89/521 95 00).  Informacje o naborach wniosków dostępne są również na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020  https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow.

 

Dane kontaktowe: DEPARTAMENT ZDROWIA

ul. Mariańska 3, pok. 220
10-052 Olsztyn
tel. (89) 52-16-940
fax. (89) 52-16-919
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
WIĘCEJ INFORMACJI O DEPARTAMENCIE ZDROWIA

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK