Kontakt

Programy i projekty - polityka społeczna

Raport w sprawie polityki społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę Nr 56/941/16/V w sprawie przyjęcia raportu okresowego nr VII z realizacji w roku 2015 Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku.

Raport obejmuje swym zakresem stan realizacji wskaźników do poszczególnych priorytetów w latach 2012-2015, najważniejsze działania realizowane w ramach Strategii oraz najistotniejsze wnioski z realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Jest on zbiorem danych obrazujących najważniejsze przedsięwzięcia i inicjatywy podjęte przez realizatorów dokumentu w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej.

Informacje i materiały przedstawiające realizacje działań i celów Strategii zebrane zostały z: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, lokalnych mediów, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, szkół wyższych z terenu województwa.

Ponadto w przygotowaniu dokumentu wykorzystano dane z następujących źródeł: statystyka publiczna na poziomie województwa oraz kraju (m.in. sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej), analizy własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i innych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na posiedzeniu w dniu 29 września br. projekt raportu został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej, powołany Uchwałą Nr 34/473/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 lipca 2012 r., zmienioną Uchwałą Nr 41/680/16/V z dnia 19 lipca 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami i wnioskami z monitoringu okresowego z realizacji w roku 2015 Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku.

Uchwała Nr 56/941/16/V w sprawie przyjęcia raportu okresowego

Raport okresowy nr VII z realizacji w roku 2015 Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK