Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Infrastruktura pomocy społecznej 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia zaktualizowane dane dotyczące infrastruktury pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Aktualizacja została przeprowadzona na podstawie informacji przesłanych z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego oraz rejestrów prowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Domy pomocy społecznej

Liczba miejsc w domach pomocy społecznej z uwzględnieniem typu domu 2016

Rodzinne domy pomocy

Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawny, przewlekle chorym 

Ośrodki adopcyjne 

Ośrodki interwencji kryzysowej

Poradnictwa specjalistycznego

Mieszkania chronione

Mieszkania rówieśnicze

Ponadgminne środowiskowe domy samopomocy

Gminne środowiskowe domy samopomocy

Dzienne domy pomocy

Domy dla matek

Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ogniska wychowawcze

Świetlice terapeutyczno-socjologiczne

Świetlice środowiskowe 

Praca podwórkowa

Specalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK