Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Infrastruktura pomocy społecznej 2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia zaktualizowane dane dotyczące infrastruktury pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Aktualizacja została przeprowadzona na podstawie informacji przesłanych z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego oraz rejestrów prowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Do pobrania:

Liczba miejsc w domach pomocy społecznej z uwzględnieniem typu domu - xls

Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego- pdf 

Rodzinne Domy Pomocy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls

Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzone na podstawie przepisów o działalności gospodarczej - pdf

Ośrodki adopcyjne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls

Placówki świadczące usługi w zakresie interwencji kryzysowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls

Jednostki i punkty poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls

Mieszkania chronione na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls

Mieszkania rówieśnicze na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls

Ośrodki wsparcia-ponadgminne środowiskowe domy samopomocy na terenie- xls

Ośrodki wsparcia - gminne środowiskowe domy samopomocy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls

Ośrodki wsparcia - dzienne domy pomocy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls

Ośrodki wsparcia - domy dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży na terenie województwa warmińsko-mazurskiego- xls

Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie warmińsko-mazurskim według typów - xls

Placówki wsparcia dziennego - ogniska wychowawcze na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls

Ośrodki wsparcia dziennego pobytu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls

Placówki wsparcia dziennego: świetlice środowiskowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego- xls

Placówki wsparcia dziennego: świetlice terapeutyczne i socjoterapeutyczne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls

Placówki wsparcia dziennego - praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - xls


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK