Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Za wybitne osiągnięcia - XVII edycja konkursu

Zgłoszenia do XVII edycji Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej przyjmowane są do 20 września 2017 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w tej dziedzinie. Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są od 2001 roku w dwóch kategoriach: indywidualnej (pracownikom pomocy i integracji społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego) oraz zespołowej (jednostkom pomocy i integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze pomocy i integracji społecznej).

- Wszyscy laureaci poświęcają swój czas i energię na wspieranie samodzielności osób wykluczonych, zapobieganie problemom społecznym, pomoc rodzinom i seniorom czy wyrównanie szans edukacyjnych – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Takie inicjatywy są przez nas cenione, bo dzięki nim osoby najbardziej potrzebujące nie pozostają ze swoimi problemami zdane jedynie na siebie.

Wyróżnienia można otrzymać za działania w zakresie:
- kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
- wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin; wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
- aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;
- inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności;
- realizowanie projektów integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej oraz wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Wnioski należy składać w terminie do 20 września 2017 roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

WIĘCEJ INFORMACJI 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK