Kontakt

Organizacje pozarządowe

Sektor pozarządowy województwa warmińsko-mazurskiego

Tworzą go podmioty o różnym statusie prawnym, głównie zaś stowarzyszenia i  fundacje. Liczba organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim co roku wzrasta.

Wg danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie, na dzień 31 grudnia 2015 r. w regionie zarejestrowanych było 4696 stowarzyszeń i 505 fundacji – łącznie 5201 podmiotów (dla por.w 2014 r.: w regionie było 4451 stowarzyszeń i 409 fundacji – łącznie 4860  podmiotów). 286 organizacji w roku 2015 posiadały status pożytku publicznego.

Włączając do powyższej liczby inne zarejestrowane formy prawne organizacji pozarządowych, tj.: inne zarejestrowane organizacje społeczne,  kościół katolicki oraz inne kościoły i związki wyznaniowe, to podmiotów społecznych w regionie jest 6244.

Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi reguluje funkcjonująca już od ponad dziesięciu lat ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres, zasady i formy  współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi co roku określa zamieszczany w BIP program współpracy.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA INFORMUJE O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZADANIA PUBLICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PT.: REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM.

Celem ogólnym realizacji ma być poprawa sytuacji młodych ludzi w miejscu ich zamieszkania poprzez aktywny, twórczy i partnerski udział młodzieży w życiu lokalnym, w tym: otwarcie środowiska lokalnego, osób dorosłych, instytucji i organizacji oraz innych partnerów lokalnych na potrzeby młodych ludzi, na ich aktywność i pomysły; umożliwienie młodym ludziom bycie aktywnym i twórczym gospodarzem przestrzeni publicznej, środowiska lokalnego, partnerem dorosłych, poprzez m.in.: włączenie młodzieży w procesy współdecydowania, współpracę na każdym etapie realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych, wsparcie realizacji przedsięwzięć, których autorami i głównymi wykonawcami są grupy młodzieżowe.

Zadanie wybrane do realizacji może być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadania publicznego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub powierzenie realizacji zadania publicznego samorządu województwa w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu osobowego lub rzeczowego.

Oferty złożone na wsparcie realizacji zadania publicznego samorządu województwa uzyskają dodatkowe punkty przy ocenie dokonywanej przez komisje konkursowe w wysokości od 1 do 3 punktów w zależności od wysokości wkładu własnego finansowego w stosunku do wnioskowanej dotacji (dot. wkładu finansowego w wysokości od 10% wnioskowanej dotacji).
2

Oferty na realizację zadania konkursowego wraz z załącznikami należy składać do 13 maja 2019 r. w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, pok. nr 3). Oferty można przesyłać również za pomocą poczty na adres:

Zadanie konkursowe musi być zrealizowane w 2019 r., przy czym rozpoczęcie zadania można planować nie wcześniej niż od 1 czerwca 2019 r. a zakończenie nie później niż do 31 grudnia 2019. Kwota przeznaczona na realizację wynosi 50 tys. zł, natomiast maksymalna wnioskowana kwota dotacji to 10 tys. zł

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 76 (Maja Zakrzewska).

WIĘCEJ INFORMACJI

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że dnia 29 marca 2019 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej z Lidzbarka Warmińskiego złożyło w trybie pozakonkursowym ofertę na realizację zadania pt. „Wojewódzka konferencja Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur: Edukacja i aktywizacja osób starszych – nowe wyzwania. System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Edukacja środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku w małych miastach i wsiach.”

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego w dniu 9 kwietnia 2019 r., uznał celowość realizacji opisanego w ofercie zadania.

Jednocześnie informujemy, że każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferta znajduje się na stronie https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/49/organizacje-pozarzadowe-oferty-pozakonkursowe.html 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

WIĘCEJ INFORMACJI 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Wyniki otwartych konkursów w 2019 roku: 

Wyniki otwartego konkursu z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu w 2019 r.
- Wyniki otwartego konkursu z zakresu realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.
- Wyniki otwartego konkursu z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości w 2019 r.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Zadanie publiczne nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej.

Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wymienionych w § 3 i załącznikach w przypadku, gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub powierzenie realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu osobowego.

Zadania konkursowe muszą być zrealizowane w 2019 r., zakończone nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

RODZAJE ZADAŃ KONKURSOWYCH:

1) edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego
2) rozwój kultury fizycznej
3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
4) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
5) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
7) rozwój turystyki
8) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
9) pomoc społeczna
10) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
11) realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim
12) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu
13) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
14) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura).

DO POBRANIA: 
Uchwała Nr 58/1089/18/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. 
Ogłoszenie konkursowe pdf
Sport Zad. 2.6. Zał. 1
Sport Zad.2.2. Zał. 1A 
Sport Zad. 2.2. Zał.1 B
Sport Zad.2.2. Zał. 1C
Sport Zad.2.2. Zał.1D
Karta oceny oferty
Obowiązkowe oświadczenia
Wzór oferty

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmowane są do 22 listopada 2018 roku.

Rada pełni funkcję konsultacyjną i opiniodawczą samorządu województwa. Zadania są wymienione są w art. 41a ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zaproszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Rada składa się z 20 członków - przedstawiciela wojewody, dwóch przedstawicieli sejmiku województwa, siedmiu przedstawicieli marszałka województwa (w tym członka zarządu województwa oraz pełnomocnika marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi), dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym pięciu przedstawicieli wskazanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, którą wraz z oświadczeniami kandydata i 3 rekomendacjami innych organizacji należy dostarczyć do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17.

Wszelkich informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 80, 89 512 58 76, 724 777 741 (Joanna Glezman), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV kadencja rozpoczyna się w styczniu 2019 roku i zakończy trzy lata później.

Więcej nformacji oraz dokumenty

.......................................................................................................................................................................................................................................

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA UWAG I OPINII DOTYCZĄCYCH „PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019”.

Celem współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi jest wzmocnienie kapitału społecznego w województwie warmińsko-mazurskim przejawiającego się coraz większym współdziałaniem różnych podmiotów: społecznych, publicznych i prywatnych w realizacji zadań publicznych.

Współpraca rozwija się poprzez:: 
1) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityk publicznych, 
2) wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych samorządu województwa, w tym zadań finansowanych z funduszy innych niż budżet Województwa, 
3) rozwój potencjału organizacji pozarządowych regionu oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł finansowania ich działalności.


Uwagi i opinie można zgłaszać od 5 września do 5 października 
2018 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
(adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

WIĘCEJ INFORMACJI 

.......................................................................................................................................................................................................................................

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OGŁASZA KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ZAKRESIE ROZWOJU SEKTORA POZARZĄDOWEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ROKU 2018.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Zadanie publiczne nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej. Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wymienionych w § 3 w przypadku, gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub powierzenie realizacji zadań publicznych samorządu województwa, w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu osobowego.

W konkursie będą wybrane oferty w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województw w następujących zadaniach szczegółowych:
1) Edukacja organizacji pozarządowych w zakresie: a) pozyskiwania środków na działalność, głównie w sposób inny niż z dotacji, czyli np. od sponsorów, darowizny osób fizycznych i prawnych, tworzenie i wdrażanie planów fundrisingowych. (zadanie ma być skierowane do przedstawicieli min. 10 organizacji z min. 2 powiatów); b) tematyki realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych oraz funkcjonowania organizacji – organizacja konferencji i szkoleń merytorycznych mających wpływ na jakość realizowanych zadań i funkcjonowanie organizacji (zadanie ma być skierowane do przedstawicieli organizacji z min. 3 powiatów).
2) Edukacja obywatelska w szkołach, w szczególności: promocja i wzmocnienie działalności społecznej i obywatelskiej uczniów oraz rozwój współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, poprzez partnerską współpracę organizacji pozarządowych ze szkołami, np. w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kampanii z udziałem uczniów, inicjatyw zwiększających ich wiedzę na temat sektora pozarządowego. Rekomendowane jest wykorzystanie nowoczesnych form przekazu i włączenie działań innowacyjnych, w tym autorstwa młodzieży.
3) Edukacja obywatelska w kontekście Roku Praw Kobiet, w setną rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych.
4) Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim przez: 1) Wsparcie organizatorów wolontariatu poprzez np. szkolenia, organizację spotkań regionalnych. 2) Promowanie postaw wolontariackich m.in. poprzez organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 3) Organizacja praktyk wolontariackich dla młodzieży.
5) Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego mających znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego regionu poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko - mazurskiego, w tym w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży. Zadania nie dotyczą obszaru rozwoju kultury fizycznej. UWAGA: Składająca ofertę organizacja w zakresie określonym w pkt. 5. zobowiązana jest do podania nazwy zewnętrznego funduszu/konkursu/programu, w ramach którego uzyskała dofinansowanie (wraz z linkiem do zasad funduszu/konkursu/programu) oraz opisać w jaki sposób realizowane zadanie będzie miało wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu.

Zadanie powinno rozpocząć się nie wcześniej niż 1 września 2018 roku i zakończyć nie później niż do 31 grudnia 2018 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 sierpnia 2018 roku.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17 - pok. nr 3). Można je przesyłać również za pomocą poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego.

WIĘCEJ INFORMACJI

.......................................................................................................................................................................................................................................
Klauzula informacyjna RODO - wysyłka informacji

........................................................................................................................................................................................................................................

Rozstrzygniecie konkursów w 2018 roku: 

Uchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez zarząd województwa warmińsko–mazurskiego na wykonanie zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu.


Rozstrzygnięcie konkursów w 2017 roku: 

Realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim
Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim 
Integracja środowisk kombatanckich 

 

Ankieta związana z opracowaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych


OGŁOSZENIA I KONKURSY: 

Uchwała Nr 21/436/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 70/1149/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 z późn.zm.), uchwały nr XXXIII/715/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok oraz Uchwały Nr XXXII/699/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 uchwala się, co następuje: § 1 W załączniku nr 3 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2018 r do załącznika nr 1 do Uchwały nr 70/1149/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w zadaniu nr 5: „Wspieranie organizacji przedsięwzięć mających na celu pielęgnowanie polskości i/lub rozwój i kształtowanie świadomości regionalnej” wprowadza się następującą zmianę: zdanie: „Całkowita kwota przeznaczona na dotacje: 75 000 zł, w tym 30 000 zł na zadania realizowane w II terminie (oferty składane do 31 maja 2018 r.)” otrzymuje brzmienie: „Całkowita kwota przeznaczona na dotacje: 87 630 zł, w tym 42 630 zł na zadania realizowane w II terminie (oferty składane do 31 maja 2018 r.)”

WIĘCEJ INFORMACJI
..................................................................................................................................................................................................................................................................

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 ROKU W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego mających znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego regionu w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

To jest spoza województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie to: 100 tys. zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 tys. zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 11 maja 2018 r. - należy składać oferty.

WIĘCEJ INFORMACJI 

....................................................................................................................................................................................................................................

Fundacja Civis Polonus z Warszawy realizuje w kraju projekt obywatelskiego uaktywniania młodzieży i w związku tym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego złożyła ofertę na dofinansowanie zadania “Przyszłość partycypacji obywatelskiej młodych“. Oferta wpłynęła w trybie pozakonkursowym, w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W planie Fundacji Civis Polonus jest zorganizowanie 24 listopada w Iławie seminarium z udziałem około 150 osób. Do udziału w spotkaniu zostaną zaproszeni decydenci różnych szczebli samorządu terytorialnego, osoby pracujące z młodzieżą, eksperci, młodzież zaangażowana w życie publiczne.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 10.10.2017 zaproponował kwotę dofinasowania zadania w wysokości 4.000 zł. Treść oferty znajduje się na stronie BIP Urzędu. Uwagi można nadysłac w terminie do 7 dni od daty zamieszczenia:

http://bip.warmia.mazury.pl/795/oferta-civis-polonus-z-warszawy..html 

 ....................................................................................................................................................................................................................................

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z ofertą złożoną w trybie pozakonkursowym o wsparcie realizację zadania “Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW“. Uniwersytety trzeciego wieku, szczególnie z małych miejscowości, borykają się z problemem braku środków na działalność statutową. Rezultatem planowanego szkolenia będzie zarówno wskazanie źródeł pozyskiwania środków jak również omówienie i przećwiczenie zasad występowania o środki zewnętrzne. Szkoleniem zostanie objętych ok. 60 osób. Treść złożonej oferty i propozycja rozstrzygnięcia wniosku przez Zarząd Województwa na stronie BIP Urzędu:
http://bip.warmia.mazury.pl/706/oferta-federacji-uniwersytetow-trzeciego-wieku-warmii-i-mazur-z-siedziba-w-olsztynie.html 

....................................................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że dnia 05.05.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Ślad Obywatelski z Ostródy na realizację zadania: „Projekt Społeczny Ślad Obywatelski” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznał celowość realizacji zadania, proponując dotację w kwocie 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych).
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LINK DO OFERTY
....................................................................................................................................................................................................................................

Polecane strony internetowe:

www.konsultacje.warmia.mazury.pl
warminsko-mazurskie.ngo.pl
www.rowop.pl
www.ropwwm.gov.pl

www.pozytek.gov.pl  


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK