Kontakt

Integracja z uchodźcami

Pełnomocnik marszałka ds. uchodźców

 Do zadań Pełnomocnika należy między innymi:

- podejmowanie działań w zakresie wspierania mniejszości ukraińskiej oraz obywateli Ukrainy, którzy wyrazili zamiar osiedlenia się i świadczenia pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
- pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy w procesie adaptacji i integracji społecznej poprzez: zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa, wspieranie działań kulturalnych oraz innych inicjatyw i projektów mających na celu współpracę międzykulturową,
- reprezentowanie Marszałka Województwa w kontaktach z podmiotami, organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach dotyczących integracji uchodźców wojennych z Ukrainy,
- współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których działalność dotyczy integracji uchodźców wojennych z Ukrainy,
- organizowanie akcji informacyjnych w zakresie sytuacji, wsparcia oraz działalności na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy,
- inicjowanie i koordynacja realizacji akcji pomocy Ukrainie w województwie warmińsko-mazurskim,
- opracowywanie i przedstawianie Marszałkowi Województwa informacji w zakresie integracji uchodźców wojennych z Ukrainy.

Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. integracji uchodźców wojennych z Ukrainy Irena Petryna przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek (od 15 maja 2023 roku) w godz. od 11:00 do 16:00 w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie w pokoju 451 III piętro lub pod numerami telefonów 089 5219118 lub 089 5219143”.

 AKT POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DS. INTEGRACJI UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Уповноважений Маршала у справах біженців

До завдань уповноваженого поміж іншим належать:

 • вжиття заходів для підтримки української меншини та українських громадян, які виявили намір оселитися та працювати у Вармінсько-Мазурському воєводстві,
 • допомога війсковим біженцям з України в процесі адаптації та суспільної інтеграції через: збільшення доступу до інформації та консультування, підтримки культурної діяльності та інших ініціатив і проектів, спрямованих на міжкультурне співробітництво,
 • представлення Маршалка Воєводства в контактах з вітчизняними та іноземними суб’єктами, органами влади та інституціями у справах, що стосуються інтеграції біженців війни з України,
 • співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування, неурядовими організаціями, фондами, асоціаціями та іншими суб’єктами, діяльність яких стосується інтеграції біженців з України,
 • організація інформаційних акцій щодо ситуації, підтримки та діяльності для біженців війни з України,
 • ініціювання та координація реалізації заходів допомоги Україні у Вармінсько-Мазурському воєводстві,
 • опрацювання та представлення Маршалку Воєводства інформації щодо інтеграції біженців війни з України.

АКТ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА МАРШАЛКА ВОЄВОДСТВА ЗА ІНТЕГРАЦІЯ БІЖЕНЦІВ ВІЙНИ З УКРАЇНИ

 

Ольштин, 24 лютого 2023 року

А К Т   П Р И З Н А Ч Е Н Н Я

Від 24 лютого 2023 року призначаю пані Ірену Петрину представником Маршалка Вармінсько-Мазурського Воєводства до справ інтеграції військових біженців з України

Густав Марек Бжезін

 •  
 
 
 
 
 
 
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
 •  
 •  
 
 
 
 
 
 
 •  

Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK