Artykuły z kategorii

ŁOWIECTWO

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2013, poz. 1226 z późn. zm.) administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa.

Terminy zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla celów zachowania uprawnień do wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie określa załącznik do uchwały NR XXX/590/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2013 r. (obowiązuje od 23.10.2013 r.).

Podział Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie zawierający wykaz obwodów łowieckich z wyszczególnieniem ich dotychczasowej i nowej numeracji wraz z powierzchnią i opisem oraz mapą z wyznaczonymi granicami obwodów łowieckich określa Uchwała Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r.

Podział Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie wraz z ich numeracją, jest dostępny publicznie w systemie informacji przestrzennej „Atlas Warmii i Mazur”  (instrukcja: aby na mapie województwa warmińsko-mazurskiego wyświetlić warstwę „Obwody łowieckie”, należy zaznaczyć właściwe pole wyboru w oknie „Zawartość mapy”, widocznym po lewej stronie mapy, w zakładce „Warstwy")

Formularz zgłoszenia szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) do pobrani a TUTAJ.

Szczegółowe informacje oraz treści uchwał do pobrania znajdują się TUTAJ.

OCHRONA PRZYRODY

W związku z art. 16, 23, 91, 95 i 105 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) samorząd województwa związany jest z zarządzaniem parkami krajobrazowymi oraz obszarami chronionego krajobrazu.

Szczegółowe informacje oraz treści uchwał do pobrania znajdują się na stronach internetowych BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami

 

W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, zwana dalej nową ustawą o odpadach), która zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Nowa ustawa o odpadach implementuje przede wszystkim unijną dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Ustawa wprowadza nowe definicje takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednikw obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów. Nieznacznej zmianie ulega również definicja odpadu, której doprecyzowaniu służą: nowe wyłączenia, uznanie substancji/przedmiotu za produkt uboczny oraz nowe pojęcie utraty statusu odpadu. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono. Ustawa reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej.

 

W nowej ustawie o odpadach zrezygnowano z wymagań formalnoprawnych związanych z wytwarzaniem odpadów, w przypadkach w których dotychczas wymagane było uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami lub złożenie informacji o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

 

W związku z czym:
- zgodnie z treścią art. 231 ust. 1 nowej ustawy o odpadach, decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 232 ust. 3;

 

- zgodnie z art. 232 ust. 3 ustawy o odpadach decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

 

- zgodnie z art. 231 ust. 2 nowej ustawy o odpadach Informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

 

- zarządzający istniejącym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach składowiskiem odpadów jest obowiązany złożyć wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy art. 240 ust. 1). Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów wydana na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wygasa z dniem, z którym decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, stanie się ostateczna (art. 240 ust. 3).

 

Regulacje dotyczące zezwoleń na zbieranie odpadów, odzysk lub unieszkodliwianie, transport oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów:

 

- wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zezwolenia te zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 23 stycznia 2013 r.;

 

- w myśl art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) dodanego przez art. 207 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w związkuz eksploatacją instalacji. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zgodnie z art. 231 ust. 3 zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane;

 

- zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do czasu utworzenia „rejestru”. Do czasu utworzenia rejestru, do wydawania zezwoleń na transport odpadów, zgodnie z art. 233 ust. 1 stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o odpadach.

 

Sprawy wszczęte na podstawie przepisów dotychczasowych i niezakończone przed wejściem w życie nowej ustawy o odpadach - podlegają umorzeniu.

 

Szczegółowe informacje o wymogach dla konkretnych pozwoleń i zezwoleń środowiskowych, można znaleźć na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kamea z popiersiem prof. Janiny Wengris

Laureatką konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris została Alicja Szarzyńska

Oficjalne wręczenie wyróżnienia odbędzie się 15 czerwca o godzinie 12 w Muzeum Przyrody w Olsztynie (ul. Metalowa 8).

Przedsięwzięcie o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły osób, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne. 

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

 Zobacz także:

Sylwetka prof. Janiny Wengris

Regulamin konkursu oraz wzór zgłoszenia

 

.................................................................................................................................................................................................

Uroczyste podsumowanie III edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris odbyło się 13 czerwca 2016 r. w Muzeum Przyrody w Olsztynie.

Konkurs ma na celu wspieranie postaw proekologicznych i propagowanie działań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego,

Do trzeciej edycji konkursu zgłoszonych zostało pięciu kandydatów, znaleźli się wśród nich prof. dr hab. Roch Mackowicz, Jolanta Boss, Krzysztof Mikunda, Małgorzata Ruszczyk i Wojciech Dereszewski.

Laureatem konkursu został prof. dr hab. Roch Mackowicz, któremu została przyznana nagroda pieniężna oraz pamiątkowa statuetka przekazana podczas uroczystości z rąk Sylwii Jaskulskiej, członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, Urzędu Miasta Olsztyna, Ligi Ochrony Przyrody w Olsztynie, Mazurskiego Parku Krajobrazowego, a także członkowie Kapituły konkursu oraz kandydaci do Nagrody im. prof. Janiny Wengris.

.......................................................................................................................................................................................................

Poznaliśmy laureatów II edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Uroczyste podsumowanie inicjatywy, mającej na celu wspieranie postaw proekologicznych i propagowanie działań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego, odbyło się 15 czerwca 2015 roku w Muzeum Przyrody w Olsztynie.

Do drugiej edycji konkursu zgłoszonych zostało pięciu kandydatów, z pośród których kapituła wyłoniła zwycięzcę. Znaleźli się wśród nich Magdalena Markiewicz, Ewa Domaradzka-Ziarek, Alicja Szarzyńska, Leszek Rochowicz i Tadeusz Peter.