Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Geologia

Wydobywanie kopaliny ze złoża

Zmiana koncesji oraz wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

1. Zmiana koncesji

Wydział/Departament: Biuro Geologa Wojewódzkiego

Nazwa sprawy: Zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Termin załatwienia:
1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące (z wyłączeniem okresu potrzebnego na uzyskanie uzgodnień z innymi organami administracji publicznej).

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Bryk, Małgorzata Bożyk – Rynio, Karolina Klepacka

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

Telefon kontaktowy:
(89) 521 94 91 - Agnieszka Bryk
(89) 521 94 92 - Karolina Klepacka
(55) 233 75 74 wew. 114 - Małgorzata Bożyk- Rynio

Miejsce załatwienia sprawy, miejsce odbioru:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

Wymagane dokumenty:
Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu.

Czas realizacji:
1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące (z wyłączeniem okresu potrzebnego na uzyskanie uzgodnień z innymi organami administracji publicznej).

Opłaty skarbowa:
• przedłużenie terminu ważności koncesji: 308,00 zł,
• rozszerzenie przestrzeni prowadzonej działalności: 308,00 zł,
• inna zmiana: 10,00 zł

Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn),
Nr konta: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz.196),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282 z późn. zm.)
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Bryk
Osoba, która odpowiada za treść informacji: Jan Szymborski

2. Wygaśnięcie koncesji

Wydział/Departament: Biuro Geologa Wojewódzkiego

Nazwa sprawy: Wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Termin załatwienia:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Bryk, Małgorzata Bożyk – Rynio, Karolina Klepacka
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

Telefon kontaktowy:

(89) 521 94 91 - Agnieszka Bryk
(89) 521 94 92 - Karolina Klepacka
(55) 233 75 74 wew. 114 - Małgorzata Bożyk- Rynio

Miejsce załatwienia sprawy, miejsce odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

Wymagane dokumenty:

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji z podaniem numeru koncesji, daty jej wydania, nazwy organu wydającego oraz wszystkich zmian.

Czas realizacji:

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące

Opłata skarbowa:

10,00 zł
Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn),
Nr konta: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

Koncesja wygasa:

z upływem czasu, na jaki została udzielona;
jeżeli stała się bezprzedmiotowa;
w przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;
w przypadku likwidacji przedsiębiorcy innego niż wymieniony w pkt 3;
w przypadku jej zrzeczenia się.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz.196),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282 z późn. zm.)

Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Bryk
Osoba, która odpowiada za treść informacji: Jan Szymborski


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •