Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny

Wniosek o przeniesienie koncesji


Wydział/Departament:
Biuro Geologa Wojewódzkiego

Nazwa sprawy:
Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu

Termin załatwienia:
1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (z wyłączeniem okresu potrzebnego na uzyskanie uzgodnień z innymi organami administracji publicznej).

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Bryk, Małgorzata Bożyk – Rynio, Karolina Klepacka
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

Telefon kontaktowy:
(89) 521 94 91 - Agnieszka Bryk
(89) 521 94 92 - Karolina Klepacka
(55) 233 75 74 wew. 114 - Małgorzata Bożyk- Rynio

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

Miejsce odbioru:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przeniesienie koncesji powinien zawierać:
1. oznaczenie wnioskodawcy (podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji, firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników)
2. numer koncesji, datę wydania, nazwę organu wydającego oraz wszystkie jej zmiany (kserokopia koncesji z jej z późniejszymi zmianami)
3. zgodę dotychczasowego przedsiębiorcy na przeniesienie koncesji na rzecz innego podmiotu;
4. zgodę przedsiębiorcy na rzecz którego zostanie przeniesiona koncesja na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji;
5. prawo do korzystania z nieruchomości gruntowej, użytkowanie górnicze albo przyrzeczenie uzyskania tych praw, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności;
6. prawo do korzystania z informacji geologicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności
7. podmiot ubiegający się o przeniesienie musi wykazać, że jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności;
8. dowód utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę;
9. dowód wniesienie opłaty skarbowe

Czas realizacji:
1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Opłaty:
skarbowa: 10,00 zł
Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn),
Nr konta: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Przeniesienie koncesji następuje na wniosek podmiotu, który ubiega się o to przeniesienie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz.196),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282 z późn. zm.)
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Bryk
Osoba, która odpowiada za treść informacji: Jan Szymborski


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •