Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Koncesje na wydobywanie kopaliny

Wnioski oraz opłaty

 


Wydział/Departament:
Biuro Geologa Wojewódzkiego
Nazwa sprawy:
Koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża:
Termin załatwienia:
1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące (z wyłączeniem okresu potrzebnego na uzyskanie uzgodnień z innymi organami administracji publicznej).

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Bryk, Małgorzata Bożyk – Rynio, Karolina Klepacka
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

Telefon kontaktowy:
(89) 521 94 91 - Agnieszka Bryk
(89) 521 94 92 - Karolina Klepacka
(55) 233 75 74 wew. 114 - Małgorzata Bożyk- Rynio

Miejsce załatwienia sprawy, miejsce odbioru:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

Wymagane dokumenty:
We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża określa się:
1. oznaczenie wnioskodawcy -
• firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
• numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników)
2. rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;
3. właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;
4. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
5. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;
6. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
7. wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
8. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
9. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
10. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
11. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;
12. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju (załączniki: 7 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej obszaru górniczego i terenu górniczego)
13. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia,
14. prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy
15. Ponadto do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:
• kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną i dodatki do dokumentacji lub zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej i dodatków do dokumentacji;
• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności;
• 2 egz. projektu zagospodarowania złoża;
16. Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Czas realizacji:
1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące (z wyłączeniem okresu potrzebnego na uzyskanie uzgodnień z innymi organami administracji publicznej).
Opłata skarbowa:
616,00 zł

Opłatę należy wnieść na konto lub w kasie Urzędu Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn),
Nr konta: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba, że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz.196),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282 z późn. zm.)


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •