Kontakt

Organizacje pozarządowe

Sektor pozarządowy województwa warmińsko-mazurskiego

Tworzą go podmioty o różnym statusie prawnym, głównie zaś stowarzyszenia i  fundacje. Liczba organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim co roku wzrasta.

Wg danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie, na dzień 31 grudnia 2015 r. w regionie zarejestrowanych było 4696 stowarzyszeń i 505 fundacji – łącznie 5201 podmiotów (dla por.w 2014 r.: w regionie było 4451 stowarzyszeń i 409 fundacji – łącznie 4860  podmiotów). 286 organizacji w roku 2015 posiadały status pożytku publicznego.

Włączając do powyższej liczby inne zarejestrowane formy prawne organizacji pozarządowych, tj.: inne zarejestrowane organizacje społeczne,  kościół katolicki oraz inne kościoły i związki wyznaniowe, to podmiotów społecznych w regionie jest 6244.

Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi reguluje funkcjonująca już od ponad dziesięciu lat ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres, zasady i formy  współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi co roku określa zamieszczany w BIP program współpracy.

Rozstrzygniecie konkursów w 2018 roku: 

Uchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez zarząd województwa warmińsko–mazurskiego na wykonanie zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu.


Rozstrzygnięcie konkursów w 2017 roku: 

Realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim
Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim 
Integracja środowisk kombatanckich 

 

Ankieta związana z opracowaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

..................................................................................................................................................................................................................................................................

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 ROKU W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego mających znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego regionu w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

To jest spoza województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie to: 100 tys. zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 tys. zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 11 maja 2018 r. - należy składać oferty.

WIĘCEJ INFORMACJI 

....................................................................................................................................................................................................................................

Fundacja Civis Polonus z Warszawy realizuje w kraju projekt obywatelskiego uaktywniania młodzieży i w związku tym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego złożyła ofertę na dofinansowanie zadania “Przyszłość partycypacji obywatelskiej młodych“. Oferta wpłynęła w trybie pozakonkursowym, w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W planie Fundacji Civis Polonus jest zorganizowanie 24 listopada w Iławie seminarium z udziałem około 150 osób. Do udziału w spotkaniu zostaną zaproszeni decydenci różnych szczebli samorządu terytorialnego, osoby pracujące z młodzieżą, eksperci, młodzież zaangażowana w życie publiczne.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 10.10.2017 zaproponował kwotę dofinasowania zadania w wysokości 4.000 zł. Treść oferty znajduje się na stronie BIP Urzędu. Uwagi można nadysłac w terminie do 7 dni od daty zamieszczenia:

http://bip.warmia.mazury.pl/795/oferta-civis-polonus-z-warszawy..html 

 ....................................................................................................................................................................................................................................

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z ofertą złożoną w trybie pozakonkursowym o wsparcie realizację zadania “Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW“. Uniwersytety trzeciego wieku, szczególnie z małych miejscowości, borykają się z problemem braku środków na działalność statutową. Rezultatem planowanego szkolenia będzie zarówno wskazanie źródeł pozyskiwania środków jak również omówienie i przećwiczenie zasad występowania o środki zewnętrzne. Szkoleniem zostanie objętych ok. 60 osób. Treść złożonej oferty i propozycja rozstrzygnięcia wniosku przez Zarząd Województwa na stronie BIP Urzędu:
http://bip.warmia.mazury.pl/706/oferta-federacji-uniwersytetow-trzeciego-wieku-warmii-i-mazur-z-siedziba-w-olsztynie.html 

....................................................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że dnia 05.05.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Ślad Obywatelski z Ostródy na realizację zadania: „Projekt Społeczny Ślad Obywatelski” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uznał celowość realizacji zadania, proponując dotację w kwocie 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych).
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LINK DO OFERTY
....................................................................................................................................................................................................................................

Polecane strony internetowe:

www.konsultacje.warmia.mazury.pl
warminsko-mazurskie.ngo.pl
www.rowop.pl
www.ropwwm.gov.pl

www.pozytek.gov.pl  


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •