Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 21 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przy ul. Plater 1 (sala 420, godz. 11). 


1. Otwarcie Sesji.

2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Sesji.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r. – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

6. Rozpatrzenie Raportu z realizacji w latach 2013-2014 "Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018" – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dźwierzuty oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dźwierzuty – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów do składu Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – referujący: Przewodniczący Sejmiku p. Piotr Żuchowski.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2017 r. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lidzbark Warmiński pomocy finansowej – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Ruciane- Nida pomocy finansowej – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeziorany na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow w Urzędzie Miejskim w Jezioranach – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łukta w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. zadania własnego Gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2017 r. zadania własnego powiatu z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szczytno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wspieranie procesów planowania przestrzennego w gminie – referujący: Członek zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – referujący: Członek zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

19. Podjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – referująca: Wicemarszałek Województwa p. Wioletta Śląska - Zyśk.

20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/389/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie – referujący: Członek zarządu Województwa p. Marcin Kuchciński.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez województwo warmińsko-mazurskie 103 udziałów spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie od pozostałych wspólników spółki – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

22. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego danych statystycznych w formie sprawozdania o ochornie przyrody i krajobrazu za rok 2016 (formularz OS-7) – referująca: Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska.

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 r. – referujący: Przewodniczący Sejmiku p. Piotr Żuchowski.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 r. – referujący: Marszałek Województwa p. Gustaw Marek Brzezin.

28. Sprawy organizacyjne Sejmiku.

29. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

30. Wnioski i oświadczenia radnych.

31. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Sejmiku z dnia 28.12.2016 r.

32. Sprawy różne.

33. Zamknięcie Sesji.