Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Ideą ogólnopolskiego konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” jest promocja polskiego rolnictwa oraz tematyki związanej z obszarami wiejskimi.

Ważna jest również popularyzacja wiedzy na temat ważnych zjawisk zachodzących na wsi; prezentacja dorobku polskiej wsi; promocja młodych naukowców oraz osób zajmujących się tematyką wsi; inicjowanie przekształceń polskiej wsi; wspieranie lokalnych działań mieszkańców terenów wiejskich oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczególną wartością polskiej wsi i rolnictwa jest dziedzictwo kulturowe, na które składają się dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń oraz dorobek naszych czasów. Dziedzictwo to nie tylko architektura, sztuka, ale także tradycyjne obrzędy, zwyczaje oraz formy gospodarowania (sposoby uprawy, tradycyjne gatunki hodowanych zwierząt i uprawianych roślin). Niewiele z tych elementów przetrwało i zachowało się dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne są działania, których celem jest ochrona spuścizny po naszych przodkach.

Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pracy w dwóch kategoriach: prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi oraz prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lipca 2017 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI