Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Formularze i wnioski

Formularze i wnioski

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE "PROGRAMU WSPARCIA ROZWOJU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO ROKU 2025"


OGŁOSZENIA O UDZIELENIE DOTACJI I OFERTY

Link do informacji na BIP

 

KONKURS OFERT Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Oferty mogą składać podmioty będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadają taki zabytek w trwałym zarządzie.

Dotacja może być przyznana na realizację zadań wymienionych w §1 ust. 2 uchwały nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie wynosi 400 000 zł.

Oferty należy składać od 5 stycznia 2018 r. do 6 lutego 2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (pok. 226), tel. 89 52 16 953.

Do pobrania: 
Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •